وڭتۇستىك قازاقستان • 08 اقپان، 2021

تۇركىستان وبلىسىندا زاڭسىز بالىق اۋلاعان براكونەر ۇستالدى

10 رەت كورسەتىلدى

تۇركىستان وبلىسىنىڭ پوليتسەيلەرى شاردارا سۋ قويماسىنان زاڭسىز بالىق اۋلاعان براكونەردى ۇستادى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz

شاردارا اۋداندىق پوليتسيا ءبولىمى تابيعات قورعاۋ پوليتسياسىنىڭ قىزمەتكەرلەرى مەن سۋ رەسۋرستارىن قورعاۋ جونىندەگى ينسپەكتورلار بىرلەسىپ، تۇندە رەيدتىك ءىس-شارالار جۇرگىزگەن.

سۋ قويماسىنىڭ جاعالاۋىندا ەلەكتروتوكتى قارماقتىڭ كومەگىمەن بالىق اۋلاپ وتىرعان ەر ادام پوليتسەيلەردىڭ جاقىنداعانىن كورە سالىپ، وقيعا ورنىنان جاسىرىنۋعا تىرىسقان. بىراق ءتارتىپ ساقشىلارىنىڭ قىراعىلىعى ارقاسىندا براكونەر بىردەن ۇستالدى.

پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى زاڭسىز بالىق اۋلاعان ماقتاارال اۋدانى تۇرعىنىنان رەزەڭكە قايىق، بالىق اۋلاۋ قۇرالدارىن جانە زاڭسىز اۋلانعان 15 كەلى بالىق تاركىلەدى.

 پوليتسيا قىزمەتكەرلەرىنىڭ حابارلاۋىنشا، اتالعان جايت قر قك-ءنىڭ 335-بابى (بالىق رەسۋرستارىن، باسقا دا سۋ جانۋارلارىن نەمەسە وسىمدىكتەرىن زاڭسىز ءوندىرۋ) بويىنشا سدتبت-دە تىركەلگەن. قازىرگى ۋاقىتتا سوتقا دەيىنگى تەرگەۋ امالدارى جۇرگىزىلىپ جاتىر.

سوڭعى جاڭالىقتار

دوللار قىمباتتادى

قارجى • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار