اباي • 24 جەلتوقسان، 2020

ابايعا ەسكەرتكىش قويىلدى

113 رەت كورسەتىلدى

وبلىس ورتالىعىندا حالقىمىزدىڭ ءبىرتۋار ۇلى، دانا ابايعا ەسكەرتكىش قويىلعان قۋانىشتى كۇن بولدى. وبلىس اكىمدىگىنىڭ الدىنان ورىن العان ەسكەرتكىشتى اشۋ راسىمىنە وبلىس اكىمى ابىلقايىر سقاقوۆ، ابايتانۋشى، اكادەميك، فيلوسوف عاريفوللا ەسىم، وپەرا ءانشىسى شاحيماردان ابىلەۆ جانە وبلىستىق ارداگەرلەر كەڭەسىنىڭ توراعاسى رىمتاي شوكەەۆ قاتىستى.

– بۇل – كوپ ەسكەرتكىشتىڭ ءبىرى ەمەس. ۇلتتىق قۇندى­لىق­تارىمىز بەن باي رۋحاني مۇرامىزدى ەسكە سالىپ تۇراتىن قاسيەتتى ءمۇسىن. جاننىڭ ازىعىن ىزدەپ، ادام بولمىسىن تۇسىنۋگە تىرىسقان حاكىم ابايدىڭ تۋىندىلارى ءوز ماڭىزىن جوعالتپاق ەمەس. ونىڭ ءار ءسوزى ءالى كۇنگە دەيىن رۋحىمىزعا قۋات، سانامىزعا اقىل بولىپ قۇيىلۋدا، – دەدى وبلىس اكىمى ءا.سقاقوۆ.

اباي ەسكەرتكىشىنىڭ اۆتورى – سۋرەتشىلەر وداعىنىڭ مۇشەسى، ءمۇسىنشى اسقار نارتوۆ. ەسكەرتكىش قولادان قۇيىلىپ، تۇعىر تاسى گرانيتتەن جاسالعان. ەسكەرتكىشتىڭ جالپى بيىكتىگى 10 مەتر. ونىڭ ىشىندە اباي ءمۇسىنىنىڭ بيىكتىگى – 5،25 مەتر. تۇعىرىنىڭ بيىكتىگى – 5 مەتر. تۇعىرىندا «ادامزاتتىڭ ءبارىن ءسۇي، باۋىرىم دەپ...» دەگەن جازبا بار.

سونداي-اق وبلىس ورتالىعىنداعى كوشەلەردىڭ بىرىنە اباي ەسىمى بەرىلگەن.

 

سوڭعى جاڭالىقتار

شابىت شاقىراتىن شاھار

ەلوردا • بۇگىن، 08:23

اقجايناق استانا

ەلوردا • بۇگىن، 08:22

وزىق ءوندىرىس ورنىندا بولدى

ايماقتار • بۇگىن، 08:20

باعدارىڭ قالاي، باس قالا؟

ەلوردا • بۇگىن، 08:17

ديماش پەن دجەكسون

ونەر • بۇگىن، 08:10

ۇتقانىمىز شامالى بولىپ تۇر

قوعام • بۇگىن، 08:05

ەگىزدەر فەستيۆالى

قوعام • بۇگىن، 08:00

ۇقساس جاڭالىقتار