ايماقتار • 04 جەلتوقسان، 2020

التاي كولگىنوۆ اپاتتى دەپ تانىلعان ءۇيدىڭ تۇرعىندارىمەن كەزدەستى

6 رەت كورسەتىلدى

نۇر-سۇلتان قالاسىنىڭ اكىمى دۇكەن ۇلى كوشەسى، 21 (سارىارقا اۋدانى) مەكەن-جايى بويىنشا ورنالاسقان ءۇيدىڭ تۇرعىندارىمەن كەزدەستى. بۇل تۋرالى التاي كولگىنوۆ ءوزىنىڭ "ينستاگرام" پاراقشاسىندا جازدى، دەپ حابارلايدى ەلوردا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.

"قالانىڭ ەسكى بولىگىندە كەيبىر اۋداندار ەداۋىر ەسكىرگەن. جايلىلىققا ەرەكشە كوڭىل بولەمىز: تۇرعىن ۇيلەردى جوندەپ، تۇرعىندار ءۇشىن ۇلكەن اۋلالار، ساياباقتار مەن سكۆەرلەر سالامىز، اپاتتى ۇيلەردى بۇزامىز.

بۇگىن دۇكەن ۇلى كوشەسى، 21 مەكەن-جايى بويىنشا ورنالاسقان ءۇيدىڭ تۇرعىندارىمەن كەزدەستىم. بەس قاباتتى جاتاقحانا 1966 جىلى سالىنعان، شامامەن 170 بولمە بار. 600-گە جۋىق ادام تۇرادى. تۇرعىنداردا ەلەكتر، سۋ، كارىزگە قاتىستى ماسەلەلەر تۋىندايدى. سونىمەن بىرگە عيمارات ءىشى سۋىق، بۇل دەنساۋلىققا، اسىرەسە بالالار مەن اعا بۋىنعا تەرىس اسەر ەتەدى. ۇيگە تەحنيكالىق تەكسەرۋ جۇرگىزۋ كەزىندە توزۋ 60% - دان استامدى قۇرايتىنى انىقتالدى، عيمارات اپاتتى دەپ تانىلدى. ول تىزىمگە قوسىلدى.

تۇرعىندارمەن كەزدەسۋ بارىسىندا تىزىمگە 90 جىل بۇرىن سالىنعان اپاتتى ۇيلەر دە ەنگىزىلدى. وسى جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن تكش جاڭعىرتۋ باعدارلاماسى اياسىندا جوندەلگەن كوپپاتەرلى تۇرعىن ءۇي كەشەندەرىنىڭ جالپى سانى 50-دەن اسسا، 100-گە جۋىق ليفت جوندەلىپ، اۋىستىرىلادى"، - دەپ جازدى التاي كولگىنوۆ.

سوڭعى جاڭالىقتار

دوللار ارزانداپ جاتىر

ەكونوميكا • بۇگىن، 11:37

ۇقساس جاڭالىقتار