ەلباسى • 01 قازان، 2020

قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ توراعاسى ەرلان تۇرعىمباەۆتى قابىلدادى

33 رەت كورسەتىلدى

كەزدەسۋدە قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ توراعاسىنا كارانتين كەزەڭىندە ەلدە قۇقىقتىق ءتارتىپتى قامتاماسىز ەتۋ بويىنشا قابىلدانعان شارالار، سونداي-اق جەكە قۇرامدى ەپيدەميادان قورعاۋ جونىندە مالىمەت بەرىلدى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz ەلباسىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتىنە سىلتەمە جاساپ.

سونىمەن قاتار نۇرسۇلتان نازارباەۆقا ىشكى ىستەر ورگاندارىنىڭ حالىقپەن ءوزارا ءىس-قيمىلىن جاقسارتۋ، ولاردىڭ جۇمىسىنىڭ اشىقتىعىن قامتاماسىز ەتۋ بويىنشا جۇرگىزىلىپ جاتقان جۇمىستار تۋرالى اقپارات ۇسىنىلدى.

– مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ قوعام ۇدەسىنەن شىعا بىلگەنى ءجون. جۇرتشىلىقپەن تىكەلەي ديالوگ ورناتىپ، ازاماتتارمەن كەرى بايلانىستى جاقسارتۋ ءۇشىن قازىرگى "پلاتفورمالاردىڭ" جۇمىس فورماتىن قايتا قاراۋ قاجەت. باستى ماقسات – حالىقتىڭ قۇقىق قورعاۋ جۇيەسىنە دەگەن سەنىمىن جانە ونىڭ قىزمەتىنىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ، – دەدى ەلباسى.

قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ توراعاسى پرەزيدەنتتىڭ جەرگىلىكتى پوليتسيا قىزمەتىن ودان ءارى رەفورمالاۋ جانە ەلدەگى قۇقىقتىق ءتارتىپتى قامتاماسىز ەتۋ جونىندەگى تاپسىرمالارىن ساپالى ورىنداۋدىڭ ماڭىزدىلىعىن اتاپ ءوتتى.

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار