قوعام • 01 قازان، 2020

قىستان قىسىلماۋ ءۇشىن

119 رەت كورسەتىلدى

اتىراۋدا بيىلعى جىلۋ بەرۋ ماۋسىمىنا دايىن­دىق قارقىن الدى. وڭىر­دە جىلۋ بەرۋ ماۋسىمىنا 6،3 ملرد تەڭگە بولىن­گەن. ونىڭ 3،6 ملرد تەڭ­گەسى جەرگىلىكتى بيۋدجەتتەن، ال 2،7 ملرد تەڭگە كا­سىپورىندار ەسەبىنەن قاراستىرىلىپ وتىر. بۇل تۋرالى وبلىستىق ەنەر­­گەتيكا جانە تۇرعىن ءۇي-كوممۋنالدىق شارۋا­شىلىعى باسقارماسىنىڭ باسشىسى باۋىرجان تۇح­فاتوۆ مالىمدەدى.

 

– كوپقاباتتى تۇرعىن ۇي­لەر­دىڭ 98 پايىزى، ءبىلىم بەرۋ مەن مەديتسينا سالاسىنىڭ نىساندارى تولىقتاي گيدراۆ­ليكالىق سىناقتان ءوتتى. بۇ­عان قوسا ۇزىندىعى 19،6 شا­قىرىمعا سوزىلعان جىلۋ، 782،8 شاقىرىم بولاتىن ەلەكتر، 3،08 شاقىرىمدىق سۋ، كارىز جەلىلەرى، سونداي-اق 20 شاقىرىمعا جۋىق جىلۋ جە­لىسى تۇگەلدەي جوندەۋدەن ءوتتى. اتىراۋ قالاسىنىڭ نۇر­­­­سايا شاعىن اۋدانىنداعى ديا­­مەترى 425 مم-لىك جالپى ۇزىندىعى 3 045 مەتردى قۇ­رايتىن ماگيسترالدى جىلۋ قۇ­بىرىنا جوندەۋ جۇمىستارى اياقتالدى. سونىمەن قاتار يندەر اۋدانىنداعى 7 جىلىتۋ قازاندىعى تولىعىمەن جاڭاسىنا اۋىستىرىلدى، – دەدى باۋىرجان تۇحفاتوۆ.

وبلىستىق دەنساۋلىق ساق­تاۋ باسقارماسىنىڭ باسشىسى نۇرلىبەك قابدىقاپاروۆتىڭ مالىمەتىنە سۇيەنسەك، 147 مە­ديتسينالىق مەكەمە بار. ونىڭ 41-ءى وبلىس ورتالىعىندا، قال­عانى اۋدانداردا ورنا­لاسقان. بۇل نىسانداردىڭ ءبارى جىلۋ بەرۋ ماۋسىمىنا تو­لىقتاي دا­­يىن. بىراق ەكى نىساندا، ناق­تى­راق ايتقاندا ماحامبەت اۋدان­دىق اۋرۋحاناسى مەن «بىرلىك» دارىگەرلىك امبۋلاتورياسىندا جىلۋ جوندەۋ جۇمىس­تارى اياق­تالعاننان كەيىن بەرىلگەلى وتىر.

سونداي-اق 408 ءبىلىم بە­رۋ وشاعىندا جىلۋ بەرۋگە دايىندىق جاسالعانىمەن، بەس نىساندا كۇردەلى جوندەۋ جۇ­مىس­تارى ءجۇرىپ جاتىر. وب­لىستىق ءبىلىم باسقارماسى­نىڭ باسشىسى ساتقان ەسەن­عا­ليەۆ بۇل جۇمىس ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىمەن جاسال­عان كەلى­سىم­شارتتارعا ساي­كەس اياق­تا­لاتىنىنا سەندىرىپ وتىر.

الايدا وبلىس اكىمى ماحام­بەت دوسمۇحامبەتوۆ اتالعان با­عىتتا شەشىمىن تاپپاعان ماسە­لەلەردىڭ بارىنا نازار اۋداردى. ويتكەنى تۇرالاپ قالعان جۇ­مىس­تاردى قايتا جانداندىرۋ كەرەك.

– وبلىستا كوپقاباتتى تۇر­عىن ۇيلەرگە جىلىتۋ قازان­دىقتارىن ورناتۋدا تالاپتارعا سايكەس كەلمەيتىن جاعدايلار كەز­دەسەدى. وسىعان ناقتى تالداۋ جۇرگىزىلۋى قاجەت. سونىمەن قا­تار ايماقتا تابيعي گاز تۇ­تى­نۋعا بايلانىستى 15 ملن تەڭگە كولەمىندە دەبيتورلىق بەرەشەك بار. ونى وتەۋ ءۇشىن ناق­تى جوسپار جاسالۋى ءتيىس. اتى­راۋ قالاسىنداعى 31،5 شا­قىرىم يەسىز جىلۋ جەلىسى مەن «بالىقشى»، «بەرەكە»، «نۇر­سايا» شاعىن اۋداندارىن تەڭگەرىمگە بەرۋ جۇمىستارى ۇيىمداستىرىلۋى كەرەك. ويت­كەنى جىلۋ ماۋسىمى كەزىن­دە ەشقانداي ماسەلە تۋىنداماي، تۇرعىنداردى جىلۋمەن ۇزدىكسىز قامتاماسىز ەتۋىمىز كەرەك. بۇل – ءبىزدىڭ باستى مىندەتىمىز، – دەدى
م.دوسمۇحامبەتوۆ.

 

اتىراۋ وبلىسى

 

سوڭعى جاڭالىقتار

اتىراۋدا 9 بالانى يت تالادى

ايماقتار • 24 قازان، 2020

ۇقساس جاڭالىقتار