الەم • 22 قىركۇيەك، 2020

باتىس جارتىشارداعى پاندەميامەن ارپالىستىڭ تولاستايتىن ءتۇرى كورىنبەيدى

12 رەت كورسەتىلدى

باتىس جارتىشارداعى پاندەميامەن ارپالىستىڭ تولاستايتىن ءتۇرى كورىنبەيدى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

مەكسيكادا وتكەن تاۋلىكتە جاڭادان 3 مىڭعا جۋىق كۆي جۇقتىرۋ وقيعاسى تىركەلگەنى جايلى ەلدىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى ۋگو لوپەس گاتەل Twitterدەگى پاراقشاسىندا جاريا ەتكەن. REGNUM مالىمەتتەرىنە سۇيەنسەك، 700 580 مەكسيكالىقتان پاندەميا باستالعالى اۋرۋ تابىلىپ، اجال قۇشقاندار 73697 ادام بولعان.

ارگەنتينادا 24 ساعات ىشىندە 429 پاتسيەنت ومىرمەن قوشتاسىپ، ىندەتتەن بارلىق كوز جۇمعاندار 13 482-ءنى قۇراپ، SARS-CoV-2  تۋدىرعان دەرتتىڭ سالماعىن 540 147 جان سەزىنگەن كورىنەدى. ەل استاناسى بۋەنوس-ايرەس تۇرعىندارى اراسىندا دا اۋرۋ جۇقتىرۋ ازايماي تۇر، وتكەن تاۋلىكتە 3700 ادامنان ۆيرۋس تابىلعان.

الەم بويىنشا ىندەت تاراۋى جونىنەن الدىڭعى ورىننىڭ بىرىندەگى برازيليادا 4 558 068 ادام اۋرۋ تىرناعىنا ءىلىنىپ، وتكەن 24 ساعاتتا 13 439 جاڭادان ۆيرۋس جۇقتىرۋ تىركەلگەن.  پاندەميا ەلدە پاتشالىق قۇرعالى 137 272 ازاماتىنىن ايرىلعان برازيليادا كەشەگى كۇنى دە COVID-19 -دان 377 ءولىم بولعان كورىنەدى.

  

 

سوڭعى جاڭالىقتار

اتىراۋدا 9 بالانى يت تالادى

ايماقتار • 24 قازان، 2020

ۇقساس جاڭالىقتار