الەم • 30 شىلدە، 2020

COVID-19: فرانتسياداعى ساقتىق شارالارى

30 رەت كورسەتىلدى

فرانتسيا دەنساۋلىق ساقتاۋ باس باسقاراماسىنىڭ دەرەكتەرى بويىنشا ەلدە SARS-CoV-2 جۇقتىرعاندار سانى ارتۋدا دەپ جازادى "Le Figaro" جانە "REGNUM".

ەلدە كۆي جالماعاندار سانى 30 238-گە جەتىپ، ءبىر تاۋلىكتىڭ جۇزىندە جاڭادان 1400 جۇقتىرعان ادام انىقتالعان. فرانتسيانىڭ ءبىرتالاي ايماقتارىندا، ماسەلەن، برەتان وڭىرىندە تۇرعىنداردىڭ ءجۇرىس-تۇرىسىنا شەكتەۋ قويىلعان. ولاردىڭ قوعامدىق جاعاجايلارعا، ساياباقتارعا تەك بەلگىلى ءبىر ۋاقىتقا عانا بارۋىنا بولادى، جانە ادامدار اراسىندا قاشىقتىق ۇستاۋعا مۇمكىن ەمەس جەرلەردىڭ بارىندە تۇمشا تاعىپ ءجۇرۋى ءتيىس.

دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىنداعىلار مونيتورينگ جۇرگىزۋ ارقىلى SARS-CoV-2 جۇقتىرۋدىڭ جاستار اراسىندا كوبىرەك تىركەلىپ جاتقانىنا توقتالعان.

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار