ايماقتار • 28 شىلدە، 2020

اتىراۋدا اۋرۋحانالار جوسپارلى ەمدەۋدى باستاۋعا دايىندالىپ جاتىر

207 رەت كورسەتىلدى

بۇل تۋرالى وبلىستىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىنىڭ باسشىسى نۇرلىبەك قابدىقاپاروۆ ءمالىم ەتتى، - دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

اۋرۋحانالاردا جوسپارلى ەمدەۋ تامىزدا باستالادى.

ەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ تاپسىرماسىمەن وڭىردەگى قاتەرلى ىسىك، قانت ديابەتى، قان قىسىمى، جۇرەك اۋرۋىنا قاتىستى جوسپارلى ەم قابىلداۋى ءتيىس ناۋقاستار اۋرۋحانالاردا جاتىپ ەم الا باستايدى. بۇعان دەيىن ولار ەمحانالارعا ونلاين تۇردە جازىلىپ، دارىگەر باقىلاۋىندا بولعان ەدى"، -دەدى نۇرلىبەك قابدىقاپاروۆ.

سوڭعى جاڭالىقتار

شامانىڭ ءانى

ونەر • كەشە

سوتتالعان جىرلار

ادەبيەت • كەشە

9 اي «تولعاتقان» 9 پايىز

ەكونوميكا • كەشە

اتوم كولگە ساپار

ايماقتار • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار