الەم • 23 شىلدە، 2020

600 كەلى تارتاتىن ىرىمشىك

123 رەت كورسەتىلدى

ساردينيا تۇرعىندارى  الەمدە ەڭ ۇلكەن ىرىمشىك دوڭگەلەگىن جاساپ گيننەستىڭ رەكوردتار كىتابىنا ەندى، دەيدى "REGNUM" اقپارات اگەنتتىگى.

وسىنشالىق ۇلكەن ىرىمشىكتى دايىنداۋعا ارالدىڭ 50 ىرىمشىك ءوندىرۋشىسى قاتىسىپ، 4550 ليتر ءسۇت قولدانىپتى.

سودان ىرىمشىك 33 مىس قازاندا قايناتىلىپ، ديامەترى 165 سم، بيىكتىگى 60 سم ارنايى اعاش قالىپقا قۇيىلىپ، ارنايى تەمپەراتۋرالىق رەجيمدە بابىنا كەلتىرگەن كورىنەدى.

مۇنان كەيىن گيننەس رەكوردتار كىتابىنىڭ قازىسى ارنايى كەلىپ كورىپ، باعاسىن بەرىپ، ىرىمشىكتى كىتاپقا ەنگىزۋ قاجەت دەپ شەشىم شىعارعان ەكەن.

ۇقساس جاڭالىقتار