الەم • 14 شىلدە, 2020

ءۇندىستاندا ىندەت جۇقتىرعانداردىڭ سانى قارقىندى وسۋدە

298 رەت كورسەتىلدى

ءۇندىستاندا سوڭعى تاۋلىكتە 28 مىڭنان استام كوروناۆيرۋستى جۇقتىرۋ وقيعاسى تىركەلدى. بۇل تۋرالى ەلدىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى حابارلايدى, دەپ جازادى Egemen.kz

ءبىر تاۋلىك ىشىندە 553 ادام قايتىس بولدى. ال پاندەميا باستالعاننان بەرى 23 727 ادام كوز جۇمدى. ونىڭ 571 مىڭى ساۋىعىپ كەتسە, 311 مىڭ ناۋقاس مەديتسينالىق باقىلاۋدا قاداعالانىپ وتىر.

وسىلايشا, ەلدەگى جۇقتىرعانداردىڭ جالپى سانى 906 مىڭ ادامنان استى. ءۇندىستان اقش پەن برازيليادان كەيىن جۇقتىرعاندار سانى بويىنشا ءۇشىنشى ورىندا تۇر.