ايماقتار • 13 شىلدە، 2020

تارازدا 10 ءدارىحانا ءدارى باعاسىن نەگىزسىز كوتەرگەن

206 رەت كورسەتىلدى

  بۇگىندە جامبىل وڭىرىندە ءدارى-دارمەك جەتىسپەۋشىلىگى ماسەلەسى تۋىنداپ وتىر. ناۋقاستارعا قاجەتتى دارىلەردىڭ تاپشىلىعىنا وراي، جامبىل وبلىسىنىڭ اكىمى بەردىبەك ساپارباەۆ سان رەت جيىن دا وتكىزگەن بولاتىن. بۇل ورايدا، تاراز قالاسىندا ارنايى موبيلدىك توپ قۇرىلىپ، ونىڭ مۇشەلەرى مەن قالا اكىمى ايتقازى قارابالاەۆ قالادا تىركەلگەن 68 ءدارىحانانى ارالادى. اتالعان نىساندارعا ءتۇسىندىرۋ جۇمىستارىن جۇرگىزىپ، باعانى باقىلاۋ، باعانى نەگىزسىز كوتەرمەۋ ماسەلەسى جايىن دا ەسكەرتتى.

تاراز قالاسىندا ءدارى تاپشىلىعىن بولدىرماۋ ماقساتىندا بەرىلگەن تاپسىرماعا وراي، قالا اكىمىنىڭ ورىنباسارى الماس سادۋباەۆ جانە پروكۋراتۋرانىڭ، سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى ءىس-قيمىل اگەنتتىگى دەپارتامەنتىنىڭ، پوليتسيا، سانەپيدقاداعالاۋ قىزمەتكەرلەرىنىڭ وكىلدەرىنەن قۇرالعان جۇمىسشى توپ قالاداعى ءدارىحانالاردى ارالاپ، زەردەلەۋ جۇمىستارىن جۇرگىزدى. ءدارىحانالاردا بۇگىنگى تاڭدا تۇرعىندارعا اسا قاجەتتى ۆيرۋسقا قارسى تاپشى ءدارى-دارمەكتەردىڭ باعاسىن كوتەرمەۋ، تاپشىلىقتى قولدان جاساپ، جاسىرماۋ تۋرالى ءتۇسىندىرۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلدى. بۇگىنگى تاڭدا قالا ءدارىحانالارىندا انتيبيوتيكالىق، جۇرەك-قان تامىرلارىن شيراتاتىن تسەفيم، تسەفامەد، سۋمامەد، ازيتروميتسين، ازيترو، اسپيرين كارديو، ارديوماگنيل جانە ترومبولول سياقتى ءدارى-دارمەكتەردىڭ جەتىسپەۋشىلىگى بايقالادى. دارىلەردىڭ باعاسىن نەگىزسىز كوتەرگەن دارىحانالارعا اكىمشىلىك شارالار قولدانىلاتىن بولادى. قازىرگى تاڭدا تاراز قالاسىندا باعانى نەگىزسىز كوتەرگەن 10 ءدارىحانا انىقتالىپ، ولارعا قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى ماماندارىمەن حاتتاما تولتىرىلعان.

جامبىل وبلىسى

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار