مەديتسينا • 13 شىلدە، 2020

وتاندىق ءوندىرىس كولەمى ارتادى

97 رەت كورسەتىلدى

بۇگىنگى تاڭدا ءدارى-دارمەك جاسايتىن وتاندىق وندىرىسشىلەردىڭ الدىنا جاڭا مىندەتتەر قويىلدى. كۆي مەن ۆيرۋستى پنەۆمونياعا شالدىققان ناۋقاستاردى ەمدەۋ كەزىندە وزىمىزدە شىعارىلاتىن پرەپاراتتار تۇرلەرى مەن كولەمىنىڭ ۇلەسى شەكتەۋلى ەكەنى بەلگىلى بولدى. دەگەنمەن اۋىزدى قۋ شوپپەن سۇرتە بەرۋدىڭ دە ءجونى جوق سەكىلدى. ويتكەنى قازىر ەلىمىزدە ىندەتتى اۋىزدىقتاۋدان تۋىندايتىن اسا جاۋاپتى دا كۇردەلى مىندەتتەردى اتقارۋ ءۇشىن قاجەتتى ءدارى-دارمەك ءوندىرىسى كولەمىن ءوسىرىپ وتىرعان وتاندىق كاسىپورىندار دا بار. سولاردىڭ ءبىرى – اقتوبە قالاسىنداعى «تك فارم-اقتوبە» جشس.

ءدارى-دارمەك شىعاراتىن كاسىپ­ورىننىڭ ىسكە قوسىلۋ كەزەڭى 2014 جىلدان باستالادى. زاۋىت قۇرىلعان كۇننەن بەرى حالىقارالىق ستاندارتتارعا ساي­كەس ءونىم ءوندىرىپ كەلەدى. زاۋىتتا شى­عا­رىلاتىن ءدارى-دارمەك تۇرلەرى جەت­كىلىكتى. ونىڭ ءبارى دە مەملەكەت پەن حا­لىقارالىق وكىلەتتى ۇيىمداردىڭ بەر­گەن رۇقساتى بويىنشا جاسالىپ، رەس­پۋبليكا وڭىرلەرىندەگى شاعىن ءدارىحا­نالار جۇيەسىنە جونەلتىلەدى.

قازىرگى كەزدە كۆي مەن پنەۆمونيا­نى ەمدەۋگە قاجەتتى پرەپاراتتار مەن دارىلىك زاتتارعا سۇرانىس كۇرت ءوسىپ كەتكەنى بەلگىلى. وسى رەتتە «تك فارم-اقتوبە» كومپانياسىنىڭ قۇرىل­تايشىسى، ءارى باس ديرەكتورى جاناگۇل تورەحانوۆا ءوزى باس­قاراتىن زاۋىتتىڭ ءدارى-دارمەك سۇرانىسىن وتەۋ­گە ۇلەس قوسۋعا الەۋەتتى ەكەنىن ايتتى.

«كوروناۆيرۋستىڭ دا، وكپە قابى­نۋى­نىڭ دا ءتۇپ-توركىنى ءبىر. ەكەۋى دە قاس پەن كوزدىڭ اراسىندا ۆيرۋس ارقىلى جۇعىپ تەز تارالادى. مىنە، بىزدە وسىنداي ۆيرۋسقا قارسى قولدانىلاتىن دارىلەردىڭ بىرنەشە ءتۇرى شىعارىلادى. تاپسىرىس بەرۋشىلەر ونىڭ تابلەتكا تۇرىندەگى قورابىن قالاي ما، الدە سۇيىق ءتۇرىن ىڭعايلى كورە مە، قاي-قايسىنا دا ءتيىستى تاپسىرىسقا سايكەس جاساۋعا مۇمكىندىگىمىز بار. سونىڭ ىشىندە قازىر ءبىزدىڭ تەحنولوگتاردىڭ كۇشىمەن وندىرىسكە قوسىلعان گريپپوۆەر دەپ اتاۋ بەرىلگەن ءدارى ءتۇرى بار. ونىڭ جوتەلدى باسۋعا تيگىزەتىن اسەرى مول. اتالعان پرە­پا­راتتىڭ باستى قۇرامى وسىمدىك پەن شوپتەن تۇرادى. سوندىقتان ءبىز ونىڭ شيكىزاتىن ارنايى سەرتيفيكاتتارى بار دارىلىك شوپتەر جينايتىن كومپانيالاردان ساتىپ الامىز. ونىڭ ءوزى تەكتەس وزگە وتاندىق حيميالىق پرەپاراتتاردان ارتىقشىلىعى اعزا­نىڭ وزگە مۇشەلەرىنە كەرى اسەرىن تيگىز­بەيدى. سونداي-اق ءبىزدىڭ كومپانيادا وندىرىلەتىن ىندەتتەن قورعانۋعا قاجەتتى انتيسەپتيكالىق قۇرالدار مەن بىر­­قاتار مەديتسينالىق بۇيىم بۇگىندە وتان­داستارىمىزدىڭ قاجەتىنە جاراپ جۇرگە­نىن ايتقىم كەلەدى»، دەدى جاناگۇل جاي­لى­بەكقىزى.

ءبىز ءسوز ەتىپ وتىرعان كاسىپورىننىڭ ماتەريالدىق-تەحنيكالىق بازاسى الەم­دىك تالاپتارعا ساي جابدىقتالعان. زاۋىتتىڭ حيميالىق زەرتحاناسى بار. مۇندا كاسىبي بىلىكتىلىگى جوعارى، ءوز ءىسىنىڭ قىرى مەن سىرىن جەتىك بىلەتىن تەحنولوگ ماماندار قىزمەت ەتەدى.

ىندەتتىڭ تىيىلماي، ودان ءارى ور­شۋىنەن زاۋىتتاعى ءدارى-دارمەك ونىم­دەرىنە تۇسەتىن تاپسىرىس ەكى-ءۇش ەسە­گە دەيىن وسكەن. كاسىپ­ورىن وسىناۋ قىسىلتاياڭ شاقتا قاڭتا­رىلىپ قالماي، تاپسىرىستىڭ ءبارىن ورىن­داۋعا ۇمتىلىپ باعۋدا. بۇل زاۋىتتان شىعارىلاتىن پرەپاراتتاردىڭ باسىم بولىگى ديستريبيۋتەرلىك كومپانيا­لار ارقىلى ەلىمىزدەگى شاعىن دارىحا­نا­لارعا جىبەرىلەدى. سونىمەن قاتار وتاندىق ونىم­دەر كوتەرمە بولشەك ساۋ­دا ورتالىق­تارىنا دا جونەلتىلىپ جاتىر.

مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقاەۆ قازاقستان حالقىنا ارناعان ۇندەۋىندە كۆي-ءدى ەمدەۋدى ودان ءارى جەتىلدىرۋ جونىندە بىرنەشە مىندەتتى اتاپ كورسەتكەنى بەلگىلى. سونىڭ ەڭ باس­تىسى وتاندىق تاۋار وندىرۋشىلەر جاڭا پرەپاراتتاردى شىعارۋىنا قاتىستى جۇرگىزىلەتىن تىركەۋ ۇدەرىستەرىن جەدەلدەتۋ بولىپ وتىر.

«كۆي-ءدى ەمدەۋگە قاتىستى پرەپاراتتاردى بىلاي قويعاندا، جوسپارلى تۇردەگى دەرتتى ەمدەۋگە قولدانىلاتىن دارىلەردى سىناقتان وتكىزۋگە ءارى وندى­رىستىك جولعا قويۋعا ءۇش-ءتورت جىل ۋاقىت كەتەدى. وسىنداي قاتاڭ تالاپتار جاعدايىندا كۆي-ءدى ەمدەۋگە قاجەتتى پرەپاراتتاردى تىركەۋ تىم كۇردەلى ۇدەرىس ەكەنىن اڭعارۋ قيىن ەمەس. سولاي بولا تۇرسا دا بۇل ۇدەرىستى جەدەلدەتۋ قاجەت ەكەنى تۇسىنىكتى. وتان­دىق ءدارى-دارمەك ءوندىرىسىنىڭ وكىل­دەرى پرەزيدەنتتىڭ بۇل ۇسىنىسىن تولى­عىمەن قولدايتىنىنا سەنىمىم مول. بۇدان باسقا جولدى تابۋ قيىن-اق. ىندەت ىرعالىپ-جىرعالۋدى، ۋاقىتتى زايا وتكىزۋدى كوتەرمەيدى. وتاندىق تاۋار وندىرۋشىلەردىڭ جاڭا پرەپاراتتاردى شىعارۋىنا قاتىستى تىركەۋلەر جەدەلدەتىلسە، ەلىمىزگە يمپورتتىق جولمەن اعىلىپ جاتقان ءدارى-دارمەك باعاسى تومەندەيدى. ەكىنشىدەن، قول­جەتىمدىلىك دەڭگەيى وسەدى. ۇشىنشىدەن، بۇل قادامنىڭ ەلىمىزدە ءدارى-دارمەك قاۋىپسىزدىگىن قامتا­ماسىز ەتۋگە دە قوساتىن ۇلەسى قوماقتى دەپ سانايمىن»، دەدى «تك فارم-اقتوبە» كومپا­نياسىنىڭ باس ديرەكتورى.

 

اقتوبە

 

سوڭعى جاڭالىقتار

جىل ءسوزى

الەم • بۇگىن، 20:36

ەنەرگەتيكا – ەكونوميكا درايۆەرى

ەكونوميكا • بۇگىن، 20:31

قۇلدىرامايتىن قۇندىلىق

تانىم • بۇگىن، 20:20

اۋعانستاندا جارىلىس بولدى

الەم • بۇگىن، 12:21

ۇقساس جاڭالىقتار