رۋحانيات • 09 شىلدە، 2020

COVID-19: اريو بالا قالاي قورعاندى؟

91 رەت كورسەتىلدى

COVID-19 جەر شارىن مەكەندەگەن ادام بالاسىنىڭ ءومىرىن ءاپ ساتتە وزگەرتىپ جىبەردى. دەم تاۋسىلعاندا قوشتاسا الماي، سوڭعى ساپارعا دا شىعارىپ سالا الماي، قيماستارىنان ايرىلعاندا ابدىراعان ادامزات ءبىر-بىرىنە كومەك قولىن سوزۋى تيىستىگىن ۇعىنعانداي. بۇۇ بالالار قورى (يۋنيسەف) وسىنداي ساتتە بالالارعا ارنالعان ەرتەك كەيىپكەرى اريو كومەكتەسۋى كەرەك دەگەن ەكەن، حابارلايدى Egemen.kz

"دۇنيەجۇزىندەگى بالالاردىڭ ءومىرى ءبىر ساتتە وزگەرىپ كەتتى، ويتكەنى ولاردىڭ كوپشىلىگى ادامداردىڭ ءجۇرىپ-تۇرۋىن شەكتەيتىن، سونداي-اق ۇيدەن شىقپاۋ رەجىمىن ەنگىزگەن ەلدەردە تۇرادى"، دەگەن بۇۇ بالالار قورىنىڭ (يۋنيسەف) اتقارۋشى ديرەكتورى گەنريەتتا فور كەرەمەت كىتاپتىڭ بالالارعا جاڭا جاعدايدى تۇسىنۋگە جانە ونى قابىلداۋعا، جاڭا ەرەجەلەردى مويىنداپ،باتىر بولۋىنا كومەكتەسەتىنىن ايتىپتى.

اريو ەسىمدى ەرتەكتىڭ عاجايىپ كەيىپكەرى بالاعا ءوزىن، وتباسىن جانە دوستارىن كوروناۆيرۋستان قالاي قورعاۋعا بولاتىنىن تۇسىندىرەدى ەكەن. ىندەت جايلاۋىمەن ادامدار اراسىنداعى قاتىناستارعا دەيىن وزگەرگەن ورتادا تۋىنداعان ءتۇرلى ابىرجۋ مەن ۋايىمدى قالاي جەڭۋگە بولاتىنى باتىر بالا اريو ارقىلى جەتكىنشەككە جەتكىزىلەدى.

جوبانى قولعا العان ۇيىمداستىرۋشىلار دۇنيەجۇزىنەن 1700-دەن استام بالادان، ولاردىڭ اتا-انالارىنان، تاربيەشىلەرى مەن مۇعالىمدەرىنەن COVID-19 پاندەمياسى اياسىندا قالاي ءومىر ءسۇرىپ جاتقانى تۋرالى سۇراپ ءبىلىپ، ولاردىڭ باسىنان كەشكەندەرى ارقىلى كىتاپ دۇنيەگە كەلگەن. ناتيجەسىندە، الەمنىڭ 17 تىلىنە اۋدارىلعان كىتاپ جارىق كورىپتى.

سوڭعى جاڭالىقتار

شىمكەنتتە 5 شاعىناۋدانعا گاز جۇيەسى تارتىلۋدا

وڭتۇستىك قازاقستان • بۇگىن، 16:05

COVID-19: ابدىراعان ارگەنتينا

الەم • بۇگىن، 11:25

ۇقساس جاڭالىقتار