ايماقتار • 01 شىلدە، 2020

قوستاناي وبلىسىندا ورمان ءورتى ءسوندىرىلىپ جاتىر

39 رەت كورسەتىلدى

قارابالىق اۋدانىندا تالدى اۋىلىنىڭ ماڭىنداعى  ورماندى القاپ ورتەندى. قىزىل جالىن 13،3 گا قۇرعاق ءشوپ پەن 3،6 گا ورمان اعاشىن شارپىعان، - دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

مامانداردىڭ ايتۋىنشا، ءورتتىڭ شىعۋ سەبەبى وتتى ابايسىز پايدالانۋدان بولعان.  

"قازىر ءورت ءسوندىرۋ جۇمىستارىمەن ميحايلوۆ ورمان شارۋاشىلىعىنىڭ 18 قىزمەتكەرى جانە 9 تەحنيكاسى، سونداي-اق "توعىزباي-اگرو" سەرىكتەستىگىنىڭ ەرىكتى ءورت ءسوندىرۋ قۇرىلىمدارى اينالىسىپ جاتىر. باستىسى، ءورتتىڭ تارالۋ قاۋپى جويىلدى. قۇربان بولعاندار مەن زارداپ شەككەندەر جوق"، - دەپ حابارلادى وبلىستىق توتەنشە جاعداي دەپارتامەنتىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى.

1

دەپارتامەنت ماماندارى تۇرعىنداردى قاراپايىم ءورت قاۋىپسىزدىگى ەرەجەلەرىن ساقتاۋعا شاقىرادى.

234

 

 

قوستاناي وبلىسى

سوڭعى جاڭالىقتار

قانشا ادام ۆاكتسينا سالدىردى؟

كوروناۆيرۋس • بۇگىن، 09:16

ۇقساس جاڭالىقتار