ايماقتار • 30 ماۋسىم، 2020

قوستاناي وبلىسىندا شەكتەۋ شارالارى ۇزارتىلدى

42 رەت كورسەتىلدى

بۇگىن وبلىستىڭ باس سانيتارلىق دارىگەرىنىڭ ورىنباسارى يۋري سەۆوستيانوۆ ايماقتا شەكتەۋ شارالارىن ۇزارتۋ جونىندەگى قاۋلىعا قول قويدى.  قاۋلى بويىنشا بۇعان دەيىن قابىلدانعان شەكتەۋ شارالارى ۇزارتىلادى جانە 1 شىلدەدەن باستاپ كۇشىنە ەنەتىن مىناداي قوسىمشا تالاپتار ەنگىزىلدى، - دەپ جازادى Egemen.kz

- ەندى كوشەدە، ساياباقتاردا 3 ادامنان ارتىق توپتالىپ جۇرۋگە تىيىم سالىنادى جانە 2 مەتردەن كەم ەمەس اراقاشىقتىق ساقتاۋلى شارت;

-     قوعامدىق تاماقتانۋ نىساندارى تاپسىرىس بەرۋشىلەرگە «ۇيگە جەتكىزىپ بەرۋ»، «سىرتقا الىپ شىعۋ» تارتىبىمەن عانا قىزمەت كورسەتەدى;

- ءبىلىم بەرۋ ورتالىقتارىنىڭ، دايارلىق كۋرستارى مەن سالا ماماندارىن قايتا دايارلاۋ كۋرستارىنىڭ، سەمينار جانە ۇيىرمە جۇمىستارىن جۇرگىزۋگە تىيىم سالىنادى;

- سپورت كەشەندەرىنىڭ جۇمىس ىستەيىنە تىيىم سالىنادى. بىراق اشىق اۋادا  20 ادامنان اسپايتىن توپپەن جاتتىعۋ جۇمىستارىن وتكىزۋگە رۇقسات ەتىلەدى;

- سپورتتىق جانە وزگە دە بۇقارالىق شارالاردى وتكىزۋگە تىيىم سالىنادى;

- بالالارعا ارنالعان دەمالىس ورتالىقتارىنىڭ جۇمىس ىستەۋىنە رۇقسات ەتىلمەيدى. بالاباقشالاردا تەك كەزەكشى توپتار عانا جۇمىس ىستەيتىن بولادى.

 

 

⠀قوستاناي وبلىسى

 

 

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار