قوعام • 09 ماۋسىم، 2020

توتەنشە جاعداي كەزىندە 400 بلوك-بەكەت جۇمىس ىستەگەن

14 رەت كورسەتىلدى

ىشكى ىستەر ءمينيسترى ەرلان تۇرعىمباەۆ حالىق الدىندا ەسەپ بەرۋ كەزدەسۋىندە توتەنشە جاعداي كەزىندە بلوك-بەكەتتەردە جۇمىس ىستەگەن پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى جايىندا ايتتى، - دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

"توتەنشە جاعداي مەن كارانتين كەزىندە ادامداردىڭ ءومىرى مەن دەنساۋلىعىن قورعاۋ ءۇشىن پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى، دارىگەرلەرمەن بىرگە الدىڭعى شەپتە ءجۇردى. ىشكى ىستەر مينيسترلىگى ەلدەگى قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋگە بار كۇشىن سالدى. بۇنداي جاعداي قازاقستان تاريحىندا ءبىرىنشى رەت بولىپ وتىر. توتەنشە جاعداي كەزىندە 400 بلوك-بەكەت، 200 سانيتارلىق بەكەت جۇمىس ىستەدى. اسا ماڭىزدى مەملەكەتتىك جانە ستراتەگيالىق نىساندارعا كۇزەت قويىلدى. اۋرۋدى تاراتپاۋ ءۇشىن تۇرعىنۇيلەر كورشاۋعا الىندى. 9 مىڭنان استام ادام ىزدەستىرىلىپ، تابىلدى"، - دەدى ەرلان تۇرعىمباەۆ.

ونىڭ ايتۋىنشا، توتەنشە جاعداي كەزىندە ۇلتتىق ۇلان مەن ىشكى ىستەر ورگاندارىنان 50 مىڭنان استام قىزمەتكەر جۇمىلدىرىلعان.

"وتباسىنان الىس بولسا دا، كۇندىز-ءتۇنى قىزمەت جاساپ، وتان الدىنداعى بورىشىن، ەل الدىنداعى  مىندەتىن ادال اتقارعان  قىزمەتكەرلەرگە جانە ءبىزدىڭ جۇمىسىمىزعا تۇسىنىستىك تانىتقان تۇرعىندارعا راحمەت ايتامىن"، - دەدى مينيستر.

 

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار