ايماقتار • 06 مامىر، 2020

ازىرگە ەرتىستىڭ سۋىنان قاۋىپ جوق

18 رەت كورسەتىلدى

وڭىرگە شىعىستاعى ءشۇلبى سۋ قويماسىنان تابيعاتتى قورعاۋ ماقساتىندا سۋ  جىبەرۋ كەزەڭى جۇرگىزىلۋدە.

- بيىل دا ءشۇلبى سۋ قويماسىنان  14-ءشى ساۋىردەن 10-شى مامىرعا دەيىن  سۋ جىبەرىلەدى. سۋ جايىلۋدىڭ جالپى كولەمى 6 شاقىرىمدى قۇرايدى،- دەيدى   وبلىستىق جەر قويناۋىن پايدالانۋ، قورشاعان ورتا جانە سۋ رەسۋرستارى باسقارماسىنىڭ باستىعى قادىلجان ساتيەۆ

ەرتىس وزەنىنە سۋ جىبەرۋ كەزىندە اۋىلدارعا  تاسقىنى قاۋپى از. دەگەنمەن دە، ساقتىقتا قورلىق جوق، قازىر كۇنى-كۇنى وزەن بويىندا 14 گيدرولوگيالىق بەكەتتىڭ  ماماندارى  سۋ دەڭگەيىن تاۋلىك بويى ولشەپ، تەكسەرىپ، باقىلاۋدا.

ال، وبلىستىق توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتىنىڭ باستىعى، ازاماتتىق قورعاۋ پولكوۆنيگى ەرنۇر وتەگەنوۆ باستاعان قىزمەتكەرلەر، سۋ ماماندارى  ەرتىس وزەنىنىڭ سۋ باسۋ قاۋپى بار اۋماقتاردى ارالاپ، ساقتىق شارالارىنىڭ بارىسىمەن تانىسۋدا.  

1

اقسۋ قالاسى، ىرگەلەس ورنالاسقان كەنت جانىنداعى قورعاۋ بەكەتتەرىن، دامبالار تەكسەرىلدى.

سونىمەن بىرگە، ەرنۇر وتەگەنوۆ پەن قالا اكىمى بالعاباي ىبىراەۆ سۋ باسۋ قاۋپى بار اۋىل تۇرعىندارىمەن كەزدەستى.

قازىر قالا اۋماعىنا قاراستى اۋىلدار اينالاسى جىلدا  سۋعا تولىپ كەتەتىندىكتەن، ينەرتتى ماتەريالدار تولى قاپشىقتار قويىلىپ، سۋ اعىنىنڭ دەڭگەيىن باقىلاۋ ءۇشىن ولشەۋىش سىزعىشتار دا ورناتىلۋدا.

2

سونداي-اق، ەرتىس  وزەنىنە سالىنعان «نۇرلى جول»  كوپىرىنىڭ اۆتوموبيل جولى بويىنداعى  سۋ وتكىزەتىن رەتتەۋىش شليۋز تۇراقتى باقىلاۋدا.

كەنجەكول اۋىلى، لەنين كەنتىنىن  ەرتىس وزەنىنىڭ تاسۋىنان ساقتايتىن قورعانىس قاباتتارى دايىن.

پاۆلودار

3

سوڭعى جاڭالىقتار

اراق اۋرۋدان ايىقتىرمايدى

كوروناۆيرۋس • 10 شىلدە، 2020

پنەۆمونياعا باسقا اتاۋ بەرىلۋى مۇمكىن

كوروناۆيرۋس • 10 شىلدە، 2020

كوروناۆيرۋس ىندەتى 3 كەزەڭنەن تۇرادى

كوروناۆيرۋس • 10 شىلدە، 2020

ۇقساس جاڭالىقتار