ايماقتار • 30 ءساۋىر، 2020

قوستاناي: 1 مامىردا ساياجايلارعا تەگىن اۆتوبۋستار جۇرە باستايدى

88 رەت كورسەتىلدى

قوستاناي قالاسىنىڭ وڭىرلىك جەدەل شتابى 1 مامىردان باستاپ قالا ماڭىنداعى ساياجايلارعا اۆتوبۋس شىعارا باستاۋ تۋرالى شەشىمگە كەلدى. 

قوعامدىق كولىكتەر تۇرعىنداردى ساياجايعا اپارۋ ءۇشىن تاڭەرتەڭ ساعات 6 جارىمدا ءبىر رەت، قايتا الىپ كەلۋ ءۇشىن كەشكى ساعات 18.00-دە ءبىر رەت جۇرەدى.  قالا اكىمدىگىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى ساياجايلارعا كۇندەلىكتى قاتىنايتىن كەلەسى باعىتتاعى اۆتوبۋستار ءتىزىمىن جاريالادى: №42 №104، №108، №113، №113ا، №113ب، №114. سونداي-اق قالا ماڭىنا قاتىنايتىن نەمەسە ساياجايلار ارقىلى وتەتىن №5، №7، №8، №24 ي №101 اۆتوبۋستار دا جۇرە باستايدى.  

ساياباققا باراتىن باعباندار توسقاۋىل بەكەتتەرىنەن كەدەرگىسىز وتەدى.

 

اۆتوبۋستاردىڭ ءجۇرۋ كەستەسى

ر/ن

مارشرۋت

قوزعالاتىن ورنى (تاڭەرتەڭ)

شىعاتىن ۋاقىتى (تاڭەرتەڭ)

قوزعالاتىن ورنى (كەشكە)

شىعاتىن ۋاقىتى(كەشكە)

ەسكەرتۋ

1

5

اۋەجاي

07:00

«توقىماشى-1» سق

18:00

 

2

7

«توقىماشى-2» سق

 «باعبان» سق

07:00

07:00

«توقىماشى-2» سق

«باعبان» سق

 

18:00

 

3

8

«گەولوگ» سق

كوستاناي-2

07:00

07:00

«گەولوگ» سق

قوستاناي-2

18:00

 

4

24

تج ۆوكزالى

07:00

«وبلىستىق بالالار اۋرۋحاناسى»

18:00

 

5

42

رابوچي ك. ايالد

07:00

«تەمىرجولشى» سق

18:00

كۇن سايىن، كارانتين كەزىندە عانا

6

101

تج ۆوكزالى

07:00

«ۆودنيك» سق

18:00

 

7

104

تج ۆوكزالى

07:00

«مەليوراتور»سق

18:00

 

8

108

دراما تەاترى

25-دۇكەن

06:30

07:00

جۇيكە اۋرۋحاناسى

 

18:00

ۇزىن اۆتوبۋس

9

113

«ميراس» ءمۇ

«ميراس» ءمۇ

07:00

07:30

«پريگورودنوە» سق

18:00

ۇزىن اۆتوبۋس

10

113ا

تج ۆوكزالى

07:00

«پريگورودنوە» سق

18:00

 

11

113ب

جىلىجاي

استىقجان

07:00

07:00

«پريگورودنوە»سق

«گەولوگ» سق

18:00

 

12

114

«رادۋگا» دۇكەنى

25-دۇكەن

07:00

07:30

«كولوس» سق

18:00

 

 

 

 

قوستاناي وبلىسى

سوڭعى جاڭالىقتار

اراق اۋرۋدان ايىقتىرمايدى

كوروناۆيرۋس • 10 شىلدە، 2020

پنەۆمونياعا باسقا اتاۋ بەرىلۋى مۇمكىن

كوروناۆيرۋس • 10 شىلدە، 2020

كوروناۆيرۋس ىندەتى 3 كەزەڭنەن تۇرادى

كوروناۆيرۋس • 10 شىلدە، 2020

ۇقساس جاڭالىقتار