ايماقتار • 29 ءساۋىر، 2020

اتىراۋ: بالالارعا ويناۋعا رۇقسات بەرىلدى

93 رەت كورسەتىلدى

بۇدان بىلاي اتىراۋلىق بالالار اتا-اناسىنىڭ قاداعالاۋىمەن ويىن الاڭدارىندا سەرۋەندەي الادى.

توتەنشە جاعدايدى قامتاماسىز ەتۋ جونىندەگى وڭىرلىك جەدەل شتابتىڭ حابارلاۋىنشا، وسىعان وراي اتىراۋ وبلىستىق باس سانيتارلىق دارىگەردىڭ قاۋلىسىنا وزگەرىس ەنگىزىلدى. قاۋلىداعى وزگەرىسكە سايكەس،  بالالاردىڭ تاڭەرتەڭگى ساعات 10:00-دەن 12:00-گە، كەشكى ساعات 17:00-دەن 20:00-گە تۇرعىلىقتى جەرىنەن 200 مەتر قاشىقتا سەرۋەندەۋىنە رۇقسات بەرىلىپ وتىر.

ارينە، بالالار دا مەديتسينالىق ماسكا تاعىپ، ساقتىق شارالارىن ساقتاۋى ءتيىس. 

سوڭعى جاڭالىقتار

مۇناي باعاسى 16% تومەندەيدى

ەكونوميكا • بۇگىن، 11:30

بۇگىن اۋا رايى قانداي بولادى؟

اۋا رايى • بۇگىن، 09:33

ەلىمىزدە 49 ادام ىندەت جۇقتىردى

كوروناۆيرۋس • بۇگىن، 09:14

جاڭارعان جۇيە جاۋاپكەرشىلىگى

سايلاۋ • بۇگىن، 08:58

سايىنداعى سۋ داۋى

ايماقتار • بۇگىن، 08:50

توپ جارعان ءۇش عالىم

ءبىلىم • بۇگىن، 08:45

قىرعىزدىڭ وڭىندەي...

ونەر • بۇگىن، 08:35

انا مەن بالا اماندىعى

مەديتسينا • بۇگىن، 08:35

ساياسي الاڭداعى ۇستانىم

سايلاۋ • بۇگىن، 08:25

ۇقساس جاڭالىقتار