قازاقستان • 25 ءساۋىر، 2020

كولىكتىك باقىلاۋ ورگاندارى 4200-دەن استام زاڭ بۇزۋشىلىقتاردى انىقتادى

11 رەت كورسەتىلدى

2020 جىلدىڭ 1 توقسانىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا كولىكتىك باقىلاۋ ورگاندارى ەل اۋماعىندا  28 032 جۇك اۆتوكولىگىن تەكسەرىپ، زاڭ تالاپتارىن بۇزعان 4231 جاعدايدى انىقتاعان. ونىڭ ىشىندە 219 شەتەلدىك كولىك قۇرالى جول جۇرۋگە بەرىلەتىن رۇقسات جۇيەسىن بۇزعان.

827 جۇك كولىگىنىڭ شامادان تىس جۇكپەن ءجۇرىپ وتۋىنە توسقاۋىل قويىلىپتى. اتالعان جاعدايلارعا بايلانىستى زاڭ تالاپتارىن بۇزعاندارعا 198 ملن تەڭگە كولەمىندە ايىپپۇل سالىنعان.

«سونىمەن قاتار، اتالعان كەزەڭدە 46 شارۋاشىلىق سۋبەكتىسى تەكسەرىلىپ، 34 زاڭ بۇزۋشىلىق انىقتالدى جانە 30 زاڭ بۇزۋشىلىقتى جويۋ تۋرالى ۇيعارىم بەرىلدى. كولىك جۇرگىزۋشىلەرىنىڭ ەڭبەك جانە دەمالىس رەجيمىن بۇزعانى ءۇشىن 2382 اكىمشىلىك ماتەريال رەسىمدەلىپ، 29 ملن 245 مىڭ تەڭگە سوماسىندا ايىپپۇل ءوندىرىلدى. بۇل شارالار جالپى تاسىمالداۋ (جولاۋشىلاردى، جۇكتەردى جانە قاۋىپتى جۇكتەردى تاسىمالداۋ) قاۋىپسىزدىگىنە وڭ اسەر ەتىپ وتىر»،- دەيدى كولىك كوميتەتىنىڭ رەسمي وكىلدەرى.

 

 

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار