ۆيدەو • 08 ءساۋىر، 2020

عالىم جايلىباي. «سۇراق بەلگىسى» پوەماسىنان ءۇزىندى

206 رەتكورسەتىلدى

وقىرمان نازارىنا اقىن عالىم جايلىبايدىڭ جاقىندا جارىق كورگەن «سۇراق بەلگىسى» پوەماسىنان ءۇزىندى ۇسىنامىز.

سوڭعى جاڭالىقتار

پاۆلوداردا ەكوبازار اشىلدى

ايماقتار • بۇگىن، 17:09

ۇقساس جاڭالىقتار