ۆيدەو • 08 ءساۋىر، 2020

بالالارعا بازارلىق. ماقتا قىز بەن مىسىق

99 رەتكورسەتىلدى

كىشكەنتاي وقىرماندارىمىز ءۇشىن بۇل جولى «ماقتا قىز بەن مىسىق» ەرتەگىسىن دايىندادىق. 

«بالالارعا بازارلىق» - نۇر-سۇلتان قالاسى اكىمدىگىنىڭ «قۋىرشاق تەاترىمەن» بىرلەسكەن جوبامىز. Egementv YouTube ارناسىنان كۇن سايىن كەشكى ساعات 19.00-دە بەرىلەدى.
ەرتەگىشى: «قۋىرشاق» تەاترىنىڭ ءارتىسى - سالتانات ماعزىم;
سۋرەتشى-كاريكاتۋراشى - ايداربەك عازيز;
ۇيلەستىرۋشى - ايا ءومىرتاي;
تۇسىرگەن جانە مونتاجداعان - جانبولات كەنجەعۇل.

سوڭعى جاڭالىقتار

پاۆلوداردا ەكوبازار اشىلدى

ايماقتار • بۇگىن، 17:09

ۇقساس جاڭالىقتار