ايماقتار • 08 ءساۋىر، 2020

شىمكەنتتە پارتيالىق باقىلاۋ كوميسسياسى بازارداعى باعاعا مونيتورينگ جۇرگىزدى

19 رەتكورسەتىلدى

«Nur Otan» پارتياسى ءال-فارابي اۋداندىق فيليالىنىڭ پارتيالىق باقىلاۋ كوميسسياسى كوروناۆيرۋسقا قارسى كۇرەستى كۇشەيتۋ ءۇشىن ەنگىزىلگەن شەكتەۋ شارالارىنىڭ ساقتالۋىن باقىلاۋ جۇرگىزۋ ماقساتىندا شىمكەنتتەگى بىرقاتار بلوك-بەكەتتەر مەن بازارلاردا باقىلاۋ جۇمىستارىن جۇرگىزدى.

پارتيالىقتار قالاداعى  قاپال باتىر كوشەسىندە ورنالاسقان بلوك-بەكەتتە كولىك جۇرگىزۋشىلەرىنىڭ قانشالىقتى كارانتين تالاپتارىن ورىنداپ جاتقانىن باقىلاپ كوردى. كارانتين تالاپتارى ورىنداماعان كوپ جۇرگىزۋشىلەر كەرى ۇيىنە قايتارىلدى.

سونىمەن قاتار حالىق ءجيى تۇتىناتىن تاۋارلاردىڭ باعاسىنىڭ تۇراقتىلىعىنا تالداۋ جۇرگىزىلدى.

شىمكەنت قالاسى باس سانيتارلىق دارىگەردىڭ بۇيرىعىنا سايكەس، بارلىق بازارلار مەن ازىق-ت ۇلىك دۇكەندەرى 10.00-21.00 ارالىعىندا جۇمىس ىستەۋ كەرەك ەكەندىگىن ەسكەرتتى.

 

شىمكەنت

 

سوڭعى جاڭالىقتار

پاۆلوداردا ەكوبازار اشىلدى

ايماقتار • بۇگىن، 17:09

ۇقساس جاڭالىقتار