ادەبيەت • 07 ءساۋىر، 2020

تىنىشتىقبەك ابدىكاكىم ۇلى. كارانتين

534 رەتكورسەتىلدى

وقىرمان نازارىنا بەلگىلى اقىن تىنىشتىقبەك ابدىكاكىم ۇلىنىڭ «كارانتين» ولەڭىن ۇسىنىپ وتىرمىز.

ءومىردىڭ ولەڭگە اينالعان تۇستارىن بىرگە تىڭداپ، تاماشالايىق! 

سونداي-اق گازەتتىڭ YouTube كانالىنا جازىلىڭىز!

سوڭعى جاڭالىقتار

عاسىر زۇلماتى

قوعام • كەشە

قۇردىم (تورتتاعان)

ادەبيەت • كەشە

جاڭا فورماتتاعى جىر كەشى

رۋحانيات • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار