ايماقتار • 05 ءساۋىر، 2020

الماتىدا جۇمىسسىز رەجيم 13 ساۋىرگە دەيىن ۇزارتىلدى

288 رەتكورسەتىلدى

بۇگىن الماتى اكىمدىگى جۇمىسسىز رەجيمنىڭ 13 ساۋىرگە دەيىن ۇزارتىلعانىن رەسمي تۇردە حابارلادى. وسىلايشا، 5 ساۋىرگە دەيىن ۇيىمداردىڭ جۇمىسىن ۋاقىتشا توقتاتۋ تۋرالى شەشىم كەيىنگە شەگەرىلدى.

مۇنداي شەشىمدى قر پرەزيدەنتى جانىنداعى توتەنشە جاعداي رەجيمىن قامتاماسىز ەتۋ جونىندەگى مەملەكەتتىك كوميسسيا قابىلدادى. 

بۇل رەجيم ادامدار مەن جەكە كولىكتەردىڭ قالا ىشىندە قوزعالۋىنا تيىم سالۋدى كوزدەيدى. ازىق-ت ۇلىك پەن ءدارى-دارمەكتى الۋعا تۇرعىلىقتى جەرگە جاقىن ورنالاسقان دۇكەندەر مەن دارىحاناعا شىعۋعا رۇقسات ەتىلەدى. سونداي-اق، ءۇي جانۋارلارىن سەرۋەندەتۋگە رۇقسات بار. 

65 جاستان اسقان تۇرعىندارعا دالاعا شىعۋعا بولمايدى. سونداي-اق كامەلەتكە تولماعاندار قالادا ەرەسەكتەرسىز جۇرۋىنە رۇقسات جوق. 

ازىق-ت ۇلىك، ءدارى-دارمەك جانە ءبىرىنشى كەزەكتەگى قاجەتتى زاتتاردى جەتكىزۋ قىزمەتتەرى 9.00-دەن 22.00-گە دەيىن جۇمىس ىستەيدى. 

بۇل رەتتە بارلىق ۇيىمدار، كاسىپورىندار مەن قالالىق قىزمەتتەر جۇمىسقا تارتقان قىزمەتكەرلەرىنىڭ سانيتارلىق جاعىنان قورعالۋىن كۇشەيتىلگەن رەجيمدە قامتاماسىز ەتۋى ءتيىس. 

توتەنشە جاعداي رەجيمىن بۇزعانى جانە كوشەدە سەبەپسىز جۇرگەنى ءۇشىن ەسكەرتۋ، 26510 تەڭگە كولەمىندە ايىپپۇل نەمەسە 15 تاۋلىككە باس بوستاندىعىنان ايىرۋ تۇرىندەگى اكىمشىلىك جازا قاراستىرىلعانىن اتاپ وتكەن ءجون. 

مەنشىك نىسانىنا قاراماستان ۇيىمدار مەن كاسىپورىنداردىڭ باسشىلارى كوپە-كورنەۋ جالعان اقپارات بەرگەنى ءۇشىن، سونداي-اق قىزمەتكەرلەرگە انىقتاما بەرگەنى ءۇشىن جانە وندىرىستىك نەمەسە قىزمەتتىك قاجەتتىلىك تۋىنداماعان قىزمەتكەرلەردىڭ قوزعالۋى تۋرالى دەرەكتەر بەرگەنى ءۇشىن قىلمىستىق جاۋاپقا تارتىلادى.

شەكتەۋ قالالىق باسقارۋ ورگاندارىنا، ازىق-ت ۇلىك، مەديتسينالىق نىساندارعا، قالانىڭ ۇزدىكسىز تىنىس-تىرشىلىگىن جانە قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتەتىن قىزمەتتەر مەن باق-قا قولدانىلمايدى.

الماتى قالاسى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتى بويىنشا، توتەنشە جاعداي رەجيمىن بۇزعانى ءۇشىن اعىمداعى جىلدىڭ 19 ناۋرىزىنان باستاپ 336 ادام قر اقبتك-ءنىڭ 476-بابى بويىنشا اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى، ونىڭ 113-ءى سوت شەشىمىمەن اكىمشىلىك قاماۋعا الىنسا، قالعاندارىنا ايىپپۇل سالىندى.

الماتى

سوڭعى جاڭالىقتار

پاۆلوداردا ەكوبازار اشىلدى

ايماقتار • بۇگىن، 17:09

ۇقساس جاڭالىقتار