قازاقستان • 02 ءساۋىر، 2020

مەديتسينالىق بەتپەردەلەر مەن دەزينفەكتسيا قۇرالدارى قالاي ءوندىرىلىپ جاتىر؟

23 رەتكورسەتىلدى

مەديتسينالىق بەتپەردەلەر مەن دەزينفەكتسيالاۋ قۇرالدارىن ءوندىرۋ بويىنشا يندۋستريا جانە ينفراقۇرىلىمدىق دامۋ ءمينيسترىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى قايىربەك وسكەنباەۆ ايتتى.

«اعىمداعى جىلدىڭ 31 ناۋرىزىندا بەتپەردەلەر ءوندىرىسىنىڭ تاۋلىكتىك كولەمى 1 ملن.دانادان استام، ونىڭ ىشىندە فارماتسەۆتيكالىق كاسىپورىندار – 325 مىڭ، تىگىن كاسىپورىندارى – 680 مىڭ دانانى قۇرادى. بۇل رەتتە اعىمداعى جىلعى 5 ناۋرىزعا مەديتسينالىق ماسكالار ءوندىرىسى بار بولعانى 209 850 داناسىن قۇرادى»،- دەدى ول.

«بەتپەردە شىعارۋ كولەمىنىڭ ءوسۋى «دولچە» جشس ءوندىرىسىن كەڭەيتۋ ەسەبىنەن بولدى، ولار قىسقا مەرزىمدە ەكى قوسىمشا ستانوك ورناتىپ جانە قۋاتىن 60 مىڭنان 180 مىڭ داناعا دەيىن 3 ەسە، سونداي-اق 70-تەن استام تىگىن كاسىپورىندارىن تارتۋ ەسەبىنەن ۇلعايتىلدى»، - دەدى ق. وسكەنباەۆ.

ونىڭ ايتۋىنشا، فارماتسەۆتيكالىق جانە تىگىن كاسىپورىندارىن شيكىزاتپەن قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا «Azala Textile» جشس 9 ستانوكتى ىسكە قوستى، ولار داكەنى شىعارۋ قۋاتى كولەمىن تاۋلىگىنە 1،2 مىڭ مەتردەن 10،0 مىڭ مەترگە دەيىن ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەردى.

«دەزينفەكتسيالىق قۇرالدارعا كەلەتىن بولساق، اعىمداعى جىلدىڭ 31 ناۋرىزىندا 85 180 ليتر وندىرىلگەن، قويمالاردا 158 380 ليتر، ءدارىحانا جەلىلەرىنە، كوشەلەر مەن ءۇي-جايلاردى دەزينفەكتسيالاۋ ءۇشىن 65 109 ليتر تيەلگەن»، - دەدى ق. وسكەنباەۆ.

سوڭعى جاڭالىقتار

Covid-19: تاعى 3 ادام كوز جۇمدى

كوروناۆيرۋس • كەشە

Covid-19: 184 ادام جازىلىپ شىقتى

كوروناۆيرۋس • كەشە

نۇكتە فيلوسوفياسى

رۋحانيات • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار