ايماقتار • 31 ناۋرىز، 2020

باياناۋىلدىق ازامات كوروناۆيرۋسپەن كۇرەسكە 500 مىڭ تەڭگە قارجى اۋداردى

3 رەتكورسەتىلدى

قاراجات ء«بىز بىرگەمىز!» اكتسياسى اياسىندا قايىرىمدىلىق قورىنا اۋدارىلدى، دەپ حابارلايدى pavlodarnews.kz.

بۇل تۋرالى باياناۋىل اۋدانىنىڭ اكىمى قانات كارىموۆ Instagram-داعى پاراقشاسىندا جاريالادى.

- قازاق ناقىلىندا «جۇمىلا كوتەرگەن جۇك جەڭىل» دەگەن ءسوز بار. اۋدانىمىزدان شىققان ازاماتتار تۋعان جەرىنە جاناشىرلىق سەزىممەن ەل باسىنا تۇسكەن اۋىرتپالىقتى جۇمىلا كوتەرۋدە. ىندەت ەل ەڭسەسىن ەزگەن شاقتا جاناشىرلىق تانىتقان ءار ازاماتتىڭ ۇلگىلى ءىسى – كوپكە ونەگە، - دەلىنگەن جازبادا.

سونداي ازاماتتاردىڭ ءبىرى – ج.شانين اۋىلىنىڭ تۋماسى كوروناۆيرۋس ىندەتىنىڭ الدىن الۋ ءۇشىن 500 000 تەڭگە كولەمىندە قارجىلاي قولداۋ كورسەتتى. ول قاراجات ء«بىز بىرگەمىز!» اكتسياسى اياسىندا قايىرىمدىلىق قورىنا اۋدارىلدى.

- اتىمتاي جومارت ازامات ءوز ەسىمىن اتاماۋدى سۇرادى. ءبىز دە ول كىسىنىڭ پوزيتسياسىنا قۇرمەتپەن قارايمىز. تۋعان جەرىنە جاناشىرلىق تانىتىپ، ىندەتپەن كۇرەس جولىندا دەمەۋشىلىك كورسەتكەن ازاماتقا اۋدان حالقى اتىنان العىس ايتامىن! – دەيدى قانات كارىموۆ.

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار