قازاقستان • 26 ناۋرىز، 2020

«نۇر-سۇلتان – پەتروپاۆل - قورعان» تاسجولىن جوندەۋ اياقتالۋعا جاقىن

62 رەت كورسەتىلدى

«نۇر-سۇلتان – پەتروپاۆل - قورعان» تاسجولىن قايتا جاڭارتۋ جۇمىستارى اياقتالۋعا جاقىن، دەپ حابارلادى يدم ءباسپاسوز قىزمەتى.

ۇقساس جاڭالىقتار