كوروناۆيرۋس • 26 ناۋرىز، 2020

قازاقستاندا كوروناۆيرۋس جۇقتىرعاندار سانى 100-دەن استى

1137 رەتكورسەتىلدى

16:20-داعى جاعداي بويىنشا ەلىمىزدە ۆيرۋس جۇقتىرعاندار سانى 109-عا جەتتى. كوروناۆيرۋس ىندەتىن جۇقتىرعان تاعى 12 ادام تiركەلدى، الماتى قالاسىندا - 6 ادام، نۇر-سۇلتان قالاسىندا 6 ادام. بۇل تۋرالى دسم ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

وسى ساعاتتا نۇر-سۇلتان قالاسى بويىنشا 61 ادام، الماتى قالاسىندا – 40 ادام، قاراعاندى قالاسىندا - 2، شىمكەنت قالاسىندا - 2 ادام، الماتى وبلىسىندا - 1 ادام، اقتوبە وبلىسىندا - 1 ادام، جامبىل وبلىسىندا -1 ادام، سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا - 1 ادام، جالپى 109 ناۋقاس تىركەلدى.

ايتا كەتەيىك، كەشە COVID-19 ۆيرۋسىن جۇقتىرعان ەكى ەمدەلۋشىنىڭ جازىلىپ، اۋرۋحانادان شىعاتىنىن حابارلاعان ەدىك. 

سوڭعى جاڭالىقتار

ىستىق تاماق تاراتتى

قازاقستان • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار