كوروناۆيرۋس • 20 ناۋرىز، 2020

ەلوردادا كوروناۆيرۋس جۇقتىرعانداردىڭ 68 پايىزى 30-49 جاس ارالىعىندا

153 رەتكورسەتىلدى

نۇر-سۇلتان قالاسى قوعامدىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىنىڭ باسشىسى ساۋلە قيسىقوۆا ەلوردادا كوروناۆيرۋس جۇقتىرعانداردىڭ باسىم بولىگى 30-49 جاس ارالىعىندا ەكەنىن ايتتى.

«ەلوردادا قازىرگى ۋاقىتتا كوروناۆيرۋس جۇقتىرعان 25 ادام تىركەلدى. ونىڭ ىشىندە 17 جاعداي نەمەسە ناۋقاستاردىڭ 68 پايىزى - 30 بەن 49 جاس ارالىعىندا، 4 وقيعا - 50-59 جاس، 3 وقيعا - 18-29 جاس ارالىعىندا جانە ءبىر وقيعا - 14 جاستاعى جاسوسپىرىمدە كەزدەستى. قازىر ولاردىڭ دەنساۋلىق جاعدايى قاناعاتتانارلىق. دەنە تەمپەراتۋرالارى بىرقالىپتى»،  دەدى ساۋلە قيسىقوۆا.

سوڭعى جاڭالىقتار

عاسىر زۇلماتى

قوعام • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار