ۆيدەو • 17 ناۋرىز، 2020

باس ءمۇفتي مۇسىلمان قاۋىمىنا ۇندەۋ جاسادى (ۆيدەو)

118 رەت كورسەتىلدى
سوڭعى جاڭالىقتار

مۇحتار مەن قايىم

قازاقستان • كەشە

ەلدە قىلمىس ازايعان

قوعام • كەشە

اقاڭ جانە قازاق راديوcى

احمەت بايتۇرسىن ۇلى • كەشە

رۋحتى جىردىڭ يەسى

ادەبيەت • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار