سپورت • 16 اقپان، 2020

ازيا بىرىنشىلىگىندە ءۇش زىلتەمىرشىمىز جەڭىس تۇعىرىنا كوتەرىلدى

606 رەت كورسەتىلدى

بۇل كۇندەرى وزبەكستاننىڭ باس شاھارى – تاشكەنتتە اۋىر اتلەتيكادان جاستار مەن جاسوسپىرىمدەر اراسىندا ازيا بىرىنشىلىگى ءوتىپ جاتىر.

ازىرگە قازاقستان قۇراماسىنىڭ قورجىنىندا ءۇش جۇلدە بار. 55 كيلو سالماقتا ونەر كورسەتەتىن ابىلاي اۋەلحانوۆ قوسسايىستىڭ قورىتىندىسى بويىنشا 227 (97+130) كيلولىق زىلتەمىردى ەڭسەرىپ، جاسوسپىرىمدەر اراسىندا ەكىنشى جانە جاستار اراسىندا ءۇشىنشى ورىندى يەلەندى.

64 كيلو سالماقتا باق سىناعان گۇلنۇر ىبىراي جاسوسپىرىمدەر سايىسىندا التىننان القا تاعىنسا، جاستار اراسىندا كۇمىس مەدالدى موينىنا تاقتى. قازاق قىزىنىڭ كورسەتكىشى – 198 (88+110) كيلو.

61 كيلو سالماق دارەجەسىندە كۇش سىناسقان اقمولدا سايرامكەز 267 (117+150) كيلولىق ناتيجەمەن جاستار اراسىنداعى جارىستى قولا مەدالمەن قورىتىندىلادى.

سوڭعى جاڭالىقتار

ەكونوميكا دامۋ جولاعىنا شىقتى

ەكونوميكا • بۇگىن، 07:58

تۇركىستاننىڭ جاڭا ءداۋىرى

قوعام • بۇگىن، 07:55

ۇقساس جاڭالىقتار