حوككەي • 10 جەلتوقسان، 2019

شايبالى حوككەي: داررەن ديتس «جۇلدىزدار ماتچىندا» وينايدى

11 رەتكورسەتىلدى

شايبالى حوككەيدەن قازاقستان ۇلتتىق قۇراماسى مەن نۇر-سۇلتاننىڭ «بارىس» كلۋبىنىڭ قورعاۋشىسى داررەن ديتس «قحل-دىڭ جۇلدىزدار ماتچىندا» ونەر كورسەتەدى.  

26 جاستاعى كانادالىق لەگيونەرگە وسىنداي قۇرمەتتىڭ تەگىن كورسەتىلمەگەنى انىق. داررەن بىلتىرعى ماۋسىمدا دا ايتۋلى ماتچتا باق سىناپ، قارسىلاستار قاقپاسىن ەكى مارتە ءدال كوزدەدى. بيىل دا ول ايشىقتى ونەرىمەن جانكۇيەرلەردى قۋانتۋدا. سول سەبەپتى دە جۋرناليستەردىڭ دەنى وعان داۋىس بەرىپ، ايتۋلى ويىنشىنى «جۇلدىزدار ماتچى» بارىسىندا كورۋدى قالاعان ەكەن.

18-19 قاڭتار كۇندەرى ماسكەۋدە وتەتىن تۋرنيردە داررەن ديتستەن بولەك، قازاقستان قۇراماسى كومانداسىنىڭ تاعى ءبىر ويىنشىسى مۇز ايدىنىنا شىعادى. ول – نايدجەل دوۋس 2011-2018 جىلدار ارالىعىندا «بارىستىڭ» ساپىندا جاسىنداي جارقىراعان كانادانىڭ تۋماسى بۇل كۇندەرى  ەكاتەرينبۋرگتىڭ «اۆتوموبيليست» كلۋبىنىڭ نامىسىن قورعاۋدا.

سوڭعى جاڭالىقتار

باسىلىم باسشىلارى - ەركىن قىدىر (1962)

باسىلىم باسشىلارى • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار