سپورت • 20 قازان، 2019

اقتاۋدا دزيۋدودان حالىقارالىق تۋرنير وتۋدە

31 رەتكورسەتىلدى

اقتاۋدا حالىق باتىرى ەر شوتان نازار ۇلى جۇلدەسىنە ارنالعان دزيۋدودان حالىقارالىق تۋرنير بيىل بەسىنشى رەت ۇيىمداستىرىلۋدا. ءجاسوسپىرىم ۇل قىزدار اراسىنداعى ءداستۇرلى جارىس 19-20 قازان كۇندەرى اقتاۋ «ماڭعىستاۋ-ارەنا» سپورت كەشەنىندە وتۋدە.

شوتان نازار ۇلى اتىنداعى دزيۋدو ءتۋرنيرى العاش رەت 2015 جىلى جاڭاوزەن قالاسىندا وبلىستىق تۋرنير رەتىندە ۇيىمداستىرىلدى. كەيىنگى جىلى رەسپۋبليكالىق دەڭگەيگە كوتەرىلدى. ال ءۇشىنشى جىلى جارىس وبلىس ورتالىعىنا اۋىسىپ سول جىلدان باستاپ اشىق رەسپۋبليكالىق تۋرنير دەڭگەيىنە جەتتى. مىنە، بيىل بەسىنشى جىل الىس-جاقىن شەت ەلدەن بالۋاندار تۇراقتى قاتىسۋدا. بيىل دا 2005-2007 جىلدارى تۋعان جاسوسپىرىمدەر شوتان نازار ۇلىنىڭ جۇلدەسى ءۇشىن باق سىنايدى. بيىلعى باسەكەدە ەلىمىزدىڭ بارلىق ايماعى مەن رەسەي،وزبەكستان، قىرعىزستان، ينگۋشەتيا، قاراقالپاقستاننان 600-گە تارتا بالۋان باق سىنايدى.

تۋرنير جەڭىمپازدارىنا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ «سپورت شەبەرىنە ۇمىتكەر» اتاعى بەرىلەدى.

كوماندالىق سايىس جەڭىمپازدارى I ورىنعا 200 000 تەڭگە، II ورىنعا 100 000 تەڭگە، III ورىنعا 50 000 تەڭگە سىياقىعا يە بولادى.

سوڭعى جاڭالىقتار

75 كۇيمەن رەكورد جاڭارتتى

رۋحانيات • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار