رۋحانيات • 09 قازان، 2019

اقتاۋدا جاس اقىندار ءمۇشايراسىنىڭ جەڭىمپازدارى ماراپاتتالدى

46 رەتكورسەتىلدى

شارا اقتاۋ قالاسىنداعى نازارباەۆ زياتكەرلىك مەكتەبىندە ءوتتى. ماڭعىستاۋ وبلىستىق «قازاق ءتىلى» قوعامدىق بىرلەستىگى ۇيىمداستىرعان جاس اقىندار ءمۇشايراسىنىڭ ماراپاتتاۋ كەشىنە وبلىس اكىمىنىڭ ورىنباسارى قانىبەك جۇماشەۆ، «نۇر وتان» پارتياسى، ءبىلىم باسقارماسى، جاستار ۇيىمىنىڭ وكىلدەرى، ۇستازدار مەن وقۋشىلار قاتىستى.

«قازاق ءتىلى» قب توراعاسى بەكتۇر تولەۋعاليەۆتىڭ ايتۋىنشا، بىرلەستىك ابىشكە ارنالعان بايقاۋلاردى 1995 جىلدان بەرى ۇيىمداستىرىپ كەلەدى. دارىندى جاستاردى انىقتاۋ، قولداۋ كورسەتۋ ماقساتىنداعى بايقاۋدا باق سىناعان 20-عا تارتا جاس اقىنداردىڭ وبلىستىڭ بەلگىلى ونەر ادامدارى مەن عالىمدار باعالادى.

ناتيجەسىندە، 1-ورىندى شايىر ورتا مەكتەبىنىڭ 10-سىنىپ وقۋشىسى اماندىق ورىنباەۆ، 2-ورىندى ء«بىلىم يننوۆاتسيا ليتسەيىنىڭ» 10-سىنىپ وقۋشىسى رامازان تەزەكباەۆ يەلەنسە، 3-ورىن ماڭعىستاۋ اۋدانى، شەتپە ليتسەيىنىڭ 11-سىنىپ وقۋشىسى ۇلداي داۋىلوۆاعا بۇيىردى. ماراپاتتى ماڭعىستاۋ وبلىسى اكىمىنىڭ ورىنباسارى ق.جۇماشەۆ تابىستادى.

سونداي-اق شارادا وزگە اتالىمدار بويىنشا وتكەن بايقاۋدىڭ  قورىتىندىلارى جاريالاندى. «قازاق حالقىنىڭ ۇلتتىق ادەت-عۇرىپ، سالت-داستۇرلەر تۋرالى شىعارما» اتالىمى بويىنشا تۇپقاراعان اۋدانى ج.مىڭباەۆ اتىنداعى مەكتەپ-گيمنازياسىنىڭ 10-سىنىپ وقۋشىسى گۇلدانا نۇرعابىلوۆا جۇيرىك دەپ تانىلدى. «ەلباسى ەڭبەكتەرىنەن شىعارما» اتالىمى بويىنشا ىنتالاندىرۋ سىيلىعىن ءىت ليتسەيىنىڭ 10-سىنىپ وقۋشىسى شۇعىلا جولامانوۆا، 3-ورىندى بەينەۋ اۋدانىنىڭ كۇيكەن ورتا مەكتەبىنىڭ وقۋشىسى ايدانا جاديگەروۆا ۇتىپ السا، ء«ابىش كەكىلباەۆتىڭ ەڭبەكتەرىنەن شىعارما» اتالىمىنان 1-ورىن قاراقيا اۋدانىنىڭ №1 مەكتەپتىڭ 9-سىنىپ وقۋشىسى ارايلىم سابىروۆاعا، «اباي قۇنانباەۆتىڭ ەڭبەكتەرىنەن شىعارما» اتالىمىنان جۇلدە تۇپقاراعان اۋدانىنىڭ م.ابدىحالىقوۆ اتىنداعى ورتا مەكتەپتىڭ 10-سىنىپ وقۋشىسى ۇلميرا جيدەلىگە بۇيىردى.

بايقاۋدا ورىن العان جۇلدەگەرلەرگە ديپلومدار جانە قىمبات سىيلىقتار تابىستالدى، ىنتالاندىرۋ سىيلىعىن العاندار دا تارتۋدان تىس قالعان جوق.

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار