ايماقتار • 31 مامىر، 2019

شاردارا سەس-ءى قايتا جاڭعىرتىلۋدا

788 رەت كورسەتىلدى

تۇركىستان وبلىسىندا ەلەكتر ەنەرگياسىمەن ءوڭىردى قامتاماسىز ەتۋ مەن وڭىردەگى سۋ رەسۋرستارىن پايدالانۋدىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋدا ۇلكەن ماڭىزعا يە جوبا جۇزەگە اسىرىلۋدا.

ناقتىراق ايتساق، شاردارا ­سەس-ءىن تۇبەگەيلى جاڭعىرتۋ باع­دار­لاماسى ­ايا­سىندا 2020 جىلعى ناۋرىز­عا دەيىن ستان­سا­داعى 4 سۋ اگرە­گاتىنىڭ ­بارىن دە اۋىستى­رۋ جوس­پارلانىپ وتىر. جوبانىڭ جالپى قۇنى 38 ملرد تەڭ­گە، قارجىلاندىرۋ 32% ءوز قا­راجا­تى ەسەبىنەن، 68% نە­سيە ەسە­بىنەن. ­جوبا مەردىگەرى – اۋس­تريالىق-گەر­مانيا­لىق «Andtitz Hidro GmbX» كومپانياسى.

مامانداردىڭ ەسەبىنشە، قايتا قۇرۋ سەس-ءتىڭ قۋاتىن 26 پايىزعا – قازىرگى 100 مۆت-تان 126 مۆت-قا دەيىن ۇلعايتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. جىل سايىن قوسىمشا 57 ملن كۆت/ساعات ەلەكتر ەنەرگياسى وندىرىلەتىن بولادى. جاڭا جابدىق سۋ ستانساسىنىڭ قىزمەت ەتۋ مەرزىمىن 35-40 جىلعا دەيىن ۇزارتىپ، سەس-ءتى پايدالانۋ سەنىمدىلىگىن ارتتىرادى جانە اپات قاۋپىنىڭ دەڭگەيىن تومەندەتەدى. جوسپارلانعان 4 سۋ اگرەگاتىنىڭ ەكىنشىسى جۋىردا پايدالانۋعا بەرىلدى. سەس-تە تەحنولوگيالىق جابدىقتىڭ سىناعى ويداعىداي اياقتالىپ، نەگىزگى قۇرىلىس-مونتاج جۇمىستارى جۇرگىزىلدى.

 پايدالانۋعا 1967 جىلى بەرىلگەن شاردارا سەس-ءتىڭ نورماتيۆ بويىنشا قىزمەت ەتۋ مەرزىمى 25 جىل بولسا، تەحنولوگيالىق جابدىعى 50 جىلدان استام ۋاقىت بويى پايدالانىلىپ كەلەدى. مامانداردىڭ ايتۋىنشا، جاڭعىرتۋ جوباسىنىڭ باستالۋىنا قاراي جابدىقتىڭ توزۋى شامامەن 100%-عا جەتكەن. سۋ ستانساسىندا ورناتىلعان ەلەكتر جابدىعىنىڭ ءبىر بولىگىن ونى جاساعان زاۋىتتار قازىر شىعارمايدى جانە ونى وندىرىستەن الىپ تاستاعان. ۇنەمدىلىگى مەن پايدالانۋ سەنىمدىلىگى تۇرعىسىنان جابدىقتى ودان ءارى پايدالانۋ ماقساتقا ساي بولماي قالعان. العاشقى ەكى سۋ اگرەگاتىن پايدالانۋعا تاپسىرۋمەن بىرگە، ءۇشىنشى اگرەگات بويىنشا قۇرىلىس جۇمىستارى قاتارلاسا جۇرۋدە. سونىمەن ءبىر مەزگىلدە ءتورتىنشىسى ورنىنان الىنادى. بەكىتىلگەن كەستەگە ساي، بۇل ۋاقىتتا وسىعان دەيىن ىسكە قوسىلعاندارى جۇمىس ىستەپ تۇرادى. «شاردارا سەس» اق-نىڭ باسقارما توراعاسى ب.جاڭاباەۆتىڭ ايتۋىنشا، 4 سۋ اگرەگاتىنىڭ ءبارىن دە جاڭارتۋ كوزدەلۋدە.


تۇركىستان وبلىسى

سوڭعى جاڭالىقتار

دوللار ارزاندادى

ەكونوميكا • بۇگىن، 16:52

قوسشىدا جاڭا مەكتەپ اشىلادى

ءبىلىم • بۇگىن، 16:25

ۇقساس جاڭالىقتار