ايماقتار • 29 مامىر، 2019

شىمكەنتتە شومىلۋ ماۋسىمىنا دايىندىق باستالدى

723 رەت كورسەتىلدى

شىمكەنتتە اۋا تەمپەراتۋراسىنىڭ كۇرت كوتەرىلۋىنە بايلانىستى جازعى شومىلۋ ماۋسىمى اشىلدى. وسىعان وراي قالاداعى توتەنشە جاعدايلار قىزمەتكەرلەرى جازعى شومىلۋ ماۋسىمىندا قاۋىپسىزدىك شارالارىن ەسكەرۋگە شاقىرادى.

قۇتقارۋشىلاردىڭ ايتۋىنشا، قالا اۋماعىنداعى سۋبۇرقاقتار مەن وزەن-كولدەرگە شومىلۋعا تىيىم سالىنعان. مۇنداي ورىنداردا كوپىرلەر مەن دامبالاردان، قايىقتاردان سۋعا سۇڭگىمەۋگە، بالالاردى قاراۋسىز قالدىرماۋدى قاتاڭ ەسكەرتەدى.

سونداي-اق توتەنشەلىكتەر «ناۋرىز» الاڭىندا ەرىكتى جاستاردىڭ قاتىسۋىمەن فلەشموب ۇيىمداستىرىپ، قالا تۇرعىندارىنا سۋدا شومىلۋ ەرەجەلەرىن ءتۇسىندىردى. جەدەل قۇتقارۋ جاساعى سۋ قويمالارىنداعى نەگىزگى ءتارتىپ ەرەجەلەرى جانە سۋدا بولعان جاعدايدا نە ىستەۋ قاجەت ەكەنىن ەسكەرتىپ، العاشقى كومەك كورسەتۋ تارتىپتەرى تۋرالى ارنايى كورىنىس كورسەتتى.

«قايعىلى جاعدايلاردىڭ نەگىزگى سەبەبى، سۋعا ماسايعان كۇيدە ءتۇسۋ، سونىمەن قاتار قاۋىپتى ورىنداردا شومىلۋ. سالقىندايمىز دەگەن ادامدار سۋداعى قاۋىپسىزدىك ەرەجەلەرىن ۇمىتىپ، جاقىن ماڭداعى سۋ ايدىندارىنا تۇسۋدە. قاۋىپسىزدىككە نەمقۇرايلى قاراماۋ كەرەك»،  دەيدى توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتىنىڭ اعا وفيتسەرى نۇرجان قاراگوزوۆ.

نەگىزىندە جازاتايىم وقيعالاردىڭ باستى سەبەپتەرى كوبىنەسە باقىلانبايتىن ورىنداردا شومىلۋ، بالىق اۋلاۋ كەزىندە سۋداعى قاۋىپسىزدىك قاعيدالارىن ساقتاماۋ، بالالاردىڭ سۋ ايدىندارىنىڭ قاسىندا ەرەسەكتەردىڭ قاراۋىنسىز قالۋىنان تۋىنداۋدا.

بۇگىندە جالپى قالا بويىنشا 4 وزەن، 4 سۋ قويماسى، 5 توعان جانە 22 دەمالىس ورىندارى (اكۆاساياباقتار، ساياجايلار جانە ت.ب.) بار. الايدا،  بيىلعى 4 ايدا قالا اۋماعىندا سۋداعى جازاتايىم وقيعالار تىركەلگەن جوق، دەيدى سالا جاۋاپتىلارى.

سوڭعى جاڭالىقتار

15169 ادام كوروناۆيرۋس جۇقتىردى

كوروناۆيرۋس • بۇگىن، 09:17

ۇقساس جاڭالىقتار