رۋحانيات • 24 ءساۋىر، 2019

«ايبارىس» جاستار تەاترى ءبىرىنشى ورىندى جەڭىپ الدى

719 رەت كورسەتىلدى

 قالالىق مادەنيەت سارايىندا سەمەي قالالىق ىشكى ساياسات ءبولىمىنىڭ ۇيىمداستىرۋمەن   «شىعىس قازاقستان وبلسىتىق جاستار جانە بالالار ۇيىمدارىنىڭ قاۋىمداستىعىنا» قاراستى سەمەي قالالىق فيليالىنىڭ ۇيىمداستىرۋىمەن «ۇزدىك جاستار تەاترى – 2019» بايقاۋى بولىپ ءوتتى.

- بايقاۋدىڭ ماقساتى جاستار اراسىنداعى ناشاقورلىق دەڭگەيىن تومەندەتۋ، ءدىني ەكسترەميزم مەن تەرروريزمگە قارسى كۇرەس جانە جاستار اراسىندا وتباسى قۇندىلىعىن ناسيحاتتاۋ بولىپ تابىلادى،-دەدى سەمەي قالالىق جاستار رەسۋرستىق ورتالىعىنىڭ ديرەكتورى ولجاس سوعىمباي،-بايقاۋعا قالامىزدىڭ جوعارى جانە ورتا ارناۋلى وقۋ ورىندارىنان قۇرالعان 9 ستۋدەنت جاستار تەاترى قاتىستى.

سونىمەن بايقاۋدىڭ ناتيجەسى بويىنشا: 1 ورىن – بيزنەس جانە سەرۆيس كوللەدجىنەن «ايبارىس» جاستار تەاترى، 2 ورىن – م.و. اۋەزوۆ اتىنداعى پەداگوگيكالىق كوللەدجدەن «ەس-ايماق» دراما ۇيىرمەسىنە،
3 ورىن – قۇرىلىس كوللەدجىنىڭ  «قازاق جاستارى» دراما تەاترىنا بەرىلدى.

 «ەڭ ۇزدىك ەر ادام ءرولى» اتالىمىن – ءماسالىم ىھلاس م. تولەباەۆ اتىنداعى مۋزىكالىق ۋچيليششەسىنىڭ «ەس-ايماق» ستۋدەنت جاستار تەاترىنان يەلەنسە، «ەڭ ۇزدىك ايەل ادام ءرولى» اتالىمىن جاننا قۇرمانعازينا «جىگەر» ستۋدەنتتەر تەاترى، م. تولەباەۆ اتىنداعى مۋزىكالىق ۋچيليششەسىنەن يەلەندى.     بارلىق قاتىسۋشىلار ارنايى العىس حاتتارمەن، جۇلدەگە ىلىككەن قاتىسۋشىلار اقشالاي سىيلىقتارمەن ارنايى ديپلومدارمەن ماراپاتتالدى.

راۋشان نۇعمانبەكوۆا،                   

«ەgemen Qazaqstan»

سەمەي


سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار