دۇيسەنالى الىماقىن«Egemen Qazaqstan»
1 ماتەريال تابىلدى

ادەبيەت • 24 قىركۇيەك، 2021

از جازادى، كوپ وقىلادى

جۇرت الدىندا ءوزىن «اقىنمىن» دەپ ايتقىسى كەلمەيتىن اقىندار دا بارشىلىق. ولاردىڭ بۇل ارەكەتى وزىنە دەگەن كۇمان ەمەس، ساف ونەردىڭ الدىنداعى تازالىق، ۇياڭدىق دەر ەدىم. بىلايعى جۇرت «اقىندار ولەڭ جازۋدان باسقا نە ىستەي الادى؟» دەگەن سۇراق قويۋى مۇمكىن. مۇنىڭ جاۋابى دا دايىن. اقىن – ويدىڭ ادامى، ال سول ويدىڭ ىشىندە ۇلتىنىڭ ءسوزى، قۋانىشى، كۇلكىسى، مۇڭى مەن مۇقتاجى جاسىرىنىپ جاتادى. اقىن ونى اشىپ ايتپاعانىمەن، ولەڭدەرى ارقىلى جەتكىزەدى. ۇلى جازۋشى ەريح ماريا رەماركتىڭ ء«بىر ادام باسقا ءبىر ادامعا ءبىر تامشى جىلۋدان وزگە نە بەرە الادى جانە بۇدان ارتىق نە بولۋى مۇمكىن؟» دەگەنىن ەسكە الساق، شىنىندا اقىندار ۇلتىنا ولەڭدى دە، ءتىپتى ءبارىن بەرە الادى. تەك ولاردىڭ جازعانىن وقىپ، ءتۇسىنىپ، ايتقانىن اڭعاراتىن نيەت بولسا.