مادەنيەت • 27 ناۋرىز، 2023

27 ناۋرىز - حالىقارالىق تەاتر كۇنى

270 رەت كورسەتىلدى

شاكەن ايمانوۆ «تەاتر – ادامنىڭ ءوزىن-ءوزى ساحنادان كورىپ، ءوزىن-ءوزى تۇسىنەتىن ورىن» دەيدى. ءيا، تەاتر - تاريحى تەرەڭدە جاتقان كونە مادەنيەت. حح عاسىردىڭ باسىندا قازاق زيالىلارى قازاق مادەنيەتىن دامىتۋ ءارى ساقتاۋ ماقساتىندا العاشقى تەاتردىڭ نەگىزىن قالاعان ەدى.

1925 جىلى قىزىلوردا قالاسىندا قازاق تەاترىنىڭ شىمىلدىعى اشىلدى. ەڭ العاشقى قويىلىم قوشكە كەمەڭگەر ۇلىنىڭ «التىن ساقينا» پەساسى نەگىزىندە قويىلدى.

قازىرگى كەزدە قازاقستاندا 65 تەاتر جۇمىس ىستەيدى، ونىڭ 55-ءى مەملەكەت مەنشىگىندە. سونىڭ ىشىندە تورتەۋى ەتنيكالىق تەاتر: ۇيعىر، كورەي، نەمىس جانە وزبەك تەاترى. تاۋەلسىزدىك جىلدارى ەلىمىزدە 21 مەملەكەتتىك تەاتر اشىلىپ، ورال، قاراعاندى، قوستاناي، نۇر-سۇلتان، وسكەمەن، شىمكەنت، تالدىقورعان، تۇركىستان قالالارىندا 11 تەاترعا زاماناۋي جاڭا عيمارات سالىندى. 2020 جىلى نۇر-سۇلتان قالاسىندا مۋزىكالىق جاس كورەرمەندەر تەاترى اشىلسا، قاليبەك قۋانىشباەۆ اتىنداعى مەملەكەتتىك اكادەميالىق مۋزىكالىق-دراما تەاترى رەسپۋبليكالىق دەڭگەيگە ءوتىپ، ۇجىم جاڭا عيماراتقا كوشتى. سونىمەن قاتار 2021 جىلى تۇركى الەمىنىڭ استاناسى رەتىندە رەسمي تۇردە مويىندالعان تۇركىستان قالاسىندا تۇركىستان مۋزىكالىق-دراما تەاترى اشىلىپ،  ارنايى سالىنعان جاڭا عيماراتتا ءوز جۇمىسىن باستاعان.

2020 جىلى 5 تەاترعا، م.اۋەزوۆ اتىنداعى قازاق مەملەكەتتىك اكادەميالىق دراما تەاترى، اباي اتىنداعى قازاق مەملەكەتتىك اكادەميالىق وپەرا جانە بالەت تەاترى، م.لەرمونتوۆ اتىنداعى مەملەكەتتىك اكادەميالىق ورىس دراما تەاترلارىنا ۇلتتىق تەاتر مارتەبەسى بەرىلگەن.

 

ۇقساس جاڭالىقتار