الەم • 09 اقپان، 2023

فرانتسيادا قانشا قازاق تۇرادى؟

108 رەت كورسەتىلدى

قر پارلامەنتى سەناتىنىڭ دەپۋتاتى سوۆەتبەك مەدەباەۆتىڭ ايتۋىنشا، بۇگىندە قازاقستاننىڭ فرانتسياداعى ەلشىلىگى مەن ستراسبۋرگتەگى باس كونسۋلدىقتىڭ بولىمشەلەرىندە 629 قازاقستان ازاماتى ەسەپتە تۇر، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

«قازاقستان مەن فرانتسيا اراسىنداعى قارىم-قاتىناس قارقىندى دامىپ كەلەدى. بۇگىندە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ فرانتسياداعى ەلشىلىگى مەن ستراسبۋرگتەگى باس كونسۋلدىعىندا 629 قازاقستان ازاماتى تىركەلگەن، ولاردىڭ 149-ى فرانتسيادا تۇراقتى تۇرۋعا ءوتىنىش بەرگەن. قازاقستاندا 532 فرانتسيا ازاماتى تۇرادى، ونىڭ 84-ءىنىڭ ەلدە تۇرۋعا رۇقساتى بار، قالعان 448-ءى ۋاقىتشا تىركەۋدە تۇر»، دەدى سوۆەتبەك مەدەباەۆ سەناتتىڭ جالپى وتىرىسىندا.

بۇعان دەيىن سەنات دەپۋتاتتارى «قازاقستان رەسپۋبليكاسى مەن فرانتسۋز رەسپۋبليكاسى اراسىنداعى قىلمىستىق ىستەر بويىنشا ءوزارا قۇقىقتىق كومەك تۋرالى شارتتى راتيفيكاتسيالاۋ تۋرالى» قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭىن ماقۇلداعان ەدى.

زاڭنىڭ نەگىزگى ماقساتى – قىلمىستىق قۇقىق بۇزۋشىلىقتارعا قاتىستى راسىمدەردە بارىنشا جانە ءوزارا قۇقىقتىق كومەك كورسەتۋ، قىلمىسقا قارسى كۇرەستە ەلدەر اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ.

ۇقساس جاڭالىقتار