ايماقتار • 04 اقپان، 2023

جامبىل وبلىسىندا ەكى بالىقشى مۇز استىنا ءتۇسىپ كەتتى

77 رەت كورسەتىلدى

جامبىل وبلىسىندا قاۋىپسىزدىك قاعيداسىن ساقتاماعان ەكى بالىقشى مۇز استىنا ءتۇسىپ كەتتى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

توتەنشە جاعداي مينيسترلىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، شۋ اۋدانىندا بالىق اۋلاۋ كەزىندە ەكى بالىقشى مۇز استىنا ءتۇسىپ كەتكەن. وقيعا 3 اقپاندا كۇندىز شۋ قالاسىنان 40 كم جەردەگى تاسوتكەل سۋ قويماسىندا بولعان.

بالىقشىلار جاعالاۋدان 50 مەتر جەردە وتىرعان كەزدە مۇز جارىلىپ، ادامدار سۋدىڭ تۇبىنە كەتتى. قۇتقارۋشىلار ءبىر ادامنىڭ ءمايىتىن تەز ارادا الىپ شىقتى، ال ەكىنشىسىن ىزدەۋگە تۋرا كەلدى.

بۇگىن تاڭەرتەڭگى ساعات 10-دا قۇتقارۋشىلار سۋعا باتىپ كەتكەن ەكىنشى ادامنىڭ دەنەسىن تاۋىپ الىپ، سۋدان الىپ شىقتى. مۇزداعى قاۋىپسىزدىك شارالارىن ساقتاماۋ سالدارىنان وسىنداي قايعىلى وقيعالار بولادى.

تجم ازاماتتارعا قاراپايىم قاۋىپسىزدىك قاعيدالارىن ساقتاۋعا كەڭەس بەرەدى.

 

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار