ايماقتار • 04 اقپان، 2023

تۇركىستان وبلىسىندا 300-دەن استام ترامادول ءدارىسىن ساتقان دارىگەر ۇستالدى

64 رەت كورسەتىلدى

تۇركىستان وبلىسىنىڭ پوليتسەيلەرى شاردارا قالاسىنداعى ءدارىحانالاردىڭ بىرىندە ترامادولدى زاڭسىز ساتۋ فاكتىسىن انىقتادى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

ء«دارىحانا ساتۋشىسى ۇستالدى. شاردارا قالاسىنىڭ تۇرعىنى 340 دانا ترامادول تابلەتكاسىن رەتسەپتسىز 30 000 تەڭگەگە ساتقانى انىقتالدى. بۇل فاكتى شاردارا اۋداندىق پوليتسيا ءبولىمىنىڭ قىىب-نا تىركەلدى»، دەدى تۇركىستان وبلىسى اكىمىنىڭ ورىنباسارى قۇرمانبەك ساحوۆ. 

جينالعان ماتەريالدار قر اقبتك-ءنىڭ 426-بابىنىڭ 1-بولىگىمەن «فارماتسەۆتيكالىق قىزمەت قاعيدالارىن بۇزۋ» بويىنشا مەديتسينالىق جانە فارماتسەۆتيكالىق باقىلاۋ كوميتەتىنىڭ تۇركىستان وبلىسى بويىنشا دەپارتامەنتىنە جىبەرىلەدى.

ۇقساس جاڭالىقتار