قوعام • 27 قاڭتار، 2023

«قازمۇنايگاز» شەتەلدىك اكتيۆتەرىنىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرادى

123 رەت كورسەتىلدى

26-27 قاڭتار كۇندەرى «قازمۇنايگاز» ۇك اق باسقارما توراعاسى ماعزۇم مىرزاعاليەۆ رۋمىنيانىڭ بۋحارەست قالاسىنا جۇمىس ساپارىمەن باردى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

ساپار بارىسىندا كومپانيا باسشىسى جەرگىلىكتى ۇكىمەتتىك توپتارمەن بىرقاتار كەزدەسۋ وتكىزىپ، KMG International كومپانياسىنىڭ رۋمىنياداعى بيزنەسىن دامىتۋ پەرسپەكتيۆالارىن تالقىلادى.

ال KMG International باسشىلىعىمەن وتكىزگەن كەڭەستە م.مىرزاعاليەۆ كومپانيانىڭ 2022 جىلعى وپەراتسيالىق جانە قارجىلىق ناتيجەلەرىن تالقىلادى.

ول سونداي-اق Petromidia مۇناي وڭدەۋ زاۋىتىنىڭ وندىرىستىك نىساندارى مەن باسقارۋ ورتالىعىنا، سونداي-اق Rompetrol برەندىمەن جۇمىس ىستەيتىن جانارماي قۇيۋ ستانتسيالارىنا باردى.

«ەۋروپاداعى كۇردەلى گەوساياسي احۋال كەزىندە قمگ رۋمىنيا نارىعىنا مۇنايدىڭ بىردەن-ءبىر سەنىمدى جەتكىزۋشى بولىپ، ەلدىڭ ەنەرگەتيكالىق قاۋىپسىزدىگىنە ەلەۋلى ۇلەس قوسىپ وتىر. ءبىز شەتەلدىك اكتيۆتەرىمىزدىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋدى كوزدەيمىز»، دەپ اتاپ ءوتتى قمگ باسقارما توراعاسى كەڭەس بارىسىندا.

سونىمەن قاتار م.مىرزاعاليەۆ KMGI كومپانياسىنىڭ ءوز ىشىندە ەلەكتر ەنەرگياسى مەن بۋ ءوندىرۋ ءۇشىن سالىپ جاتقان COGEN ەلەكتر ەنەرگياسى مەن جىلۋدى (جەو) ارالاس وندىرەتىن ەلەكتر ستانساسىنىڭ قۇرىلىس الاڭىنا باردى. جەو قۇرىلىسى ەلەكتر قۋاتى مەن بۋعا كەتەتىن شىعىندى ازايتۋعا، مۇناي وڭدەۋ زاۋىتىنا ەلەكتر جانە بۋدىڭ ۇزدىكسىز جانە ساپالى جەتكىزىلۋىن قامتاماسىز ەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. ەلەكتر ەنەرگياسىنىڭ ارتىق مولشەرى رۋمىنيانىڭ ۇلتتىق جەلىسىنە ساتىلۋى مۇمكىن.

ايتا كەتەتىنى، COGEN جەو قۇرىلىسى 2013 جىلى KMGI مەن رۋمىنيا ۇكىمەتى اراسىندا جاسالعان ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋم بويىنشا KMGI مىندەتتەمەلەرىن ورىنداۋ ماقساتىندا قۇرىلعان قازاق-رۋمىن ينۆەستيتسيالىق قورىنىڭ شەڭبەرىندە ىسكە اسىرىلىپ جاتىر.

ۇقساس جاڭالىقتار