تەاتر • 04 قازان، 2022

شەراعاڭ – ساحنا تورىندە

138 رەت كورسەتىلدى

قازاقستاننىڭ حالىق جازۋشىسى شەرحان مۇرتا­زانىڭ 90 جىلدىق تورقالى تويىنا وراي وڭىردە كوپ­تەگەن ءىس-شارا وتكىزىلىپ جاتىر. اسقار توقپانوۆ اتىن­داعى وبلىستىق قازاق دراما تەاترى دا ءۇنسىز قالمادى.

تەاتر ۇجىمى «شەر-حان» اتتى جاڭا سپەك­تاكل­دى جەر­گى­­لىكتى جۇرت­­شىلىقتىڭ نا­زا­رى­نا ۇسىندى. دارابوز قالام­گەر­­دىڭ تاعدىر-تا­لا­يىنان سىر شەرتكەن جاڭا قويى­لىمدى ءوڭىر باسشىسى نۇر­جان نۇر­جىگىتوۆ قالا تۇرعىن­دا­رىمەن بىرگە تاماشالادى.

جاڭا سپەكتاكلدىڭ قويۋ­­­­شى رەجيسسەرى ءارى ينس­­­­تسە­نيروۆكا اۆتورى، شىڭ­عىس ايتماتوۆ اتىنداعى حا­لىق­­ارالىق سىي­لىق­تىڭ لاۋ­­رەاتى قۋاندىق قا­سىموۆ بول­سا، قويۋشى-سۋ­رەت­شىسى ما­­­­­دە­نيەت قاي­رات­­كەرى قال­­تو­­­رە جۇماقۇلوۆ.

سپەكتاكلدە ۇلتجاندى جا­زۋشىنىڭ تاۋقىمەتكە تو­لى بالالىق شاعى، «حا­لىق جاۋىنىڭ» ۇرپاعى رە­تىن­دە باستان كەشىرگەن قيىن­دىقتار، سوعىس كەزىندە تارت­قان تاۋقىمەتى، ءور تۇلعا رە­­تىندەگى ونەگەلى جو­لى مەن جان­­­­كەشتى ەڭ­بەگى اكتەرلىك ءان­سام­بل­دىڭ شەبەرلىگى ار­­­قىلى جۇرت­شىلىقتىڭ جۇ­رە­گىنە جول تاپتى.

شەراعانىڭ ءرولىن سوم­داعان قازاقستاننىڭ ەڭ­بەك سىڭىرگەن قاي­راتكەرى ءجۇ­نىس الىمبەكوۆ وزىنە جۇك­تەلگەن مىندەتتى ساتىمەن ورىن­دا­عانى داۋسىز. ول شەر­­­حان مۇرتازانىڭ وبرازىن قاز-قالپىندا سومداپ، كو­رەر­مەندەردى ءتانتى ەتتى. قىس­­قاسى، بالا بارىسحاننان باس­تاپ، دارابوز شەرحاننىڭ سوقتىقپالى سوقپاققا تولى جو­لى تۇگەل قامتىلعان جا­ڭا قويىلىم كورەرمەن قا­­­ۋىمعا ۇنادى. سودان دا بول­­­سا كەرەك، بەكزات ونەرگە اڭ­­سا­رى اۋعان تارازدىقتار ەكى كۇن بويى تەاترعا اعىلىپ كەلىپ جاتتى.

 

تاراز

ۇقساس جاڭالىقتار