ايماقتار • 02 قازان، 2022

كوكشەدەگى جارمەڭكە

63 رەت كورسەتىلدى

جىلداعى داستۇرمەن كوكشەتاۋدا اۋىل شارۋاشىلىعى جارمەڭكەلەرى وتە باس­تادى. اۋداندارداعى شارۋاشىلىق وكىلدەرى وبلىس ورتالىعىنا جالپى قۇنى 68 ملن تەڭگە بولاتىن 65 توننا ءارتۇرلى ءونىم اكەلىپ، ساۋدا كورىگىن قىزدىردى.

قالا تۇرعىندارى تاڭەرتەڭ جار­مەڭ­كە وتەتىن تاۋەلسىزدىك الاڭىنا قاراي اعىلدى. بۇل جولى زەرەندى، اقكول، ءبىرجان سال ءتارىزدى جەتى اۋدان مەن «كوكشە» اكك» اق جۇزگە جۋىق وندى­رۋشىلەرىنىڭ ساۋدا سورەسىنە شى­عارعان ازىق-ت ۇلىك تاۋارلارىنىڭ ساپاسى دا، باعاسى دا كوپ كوڭىلىنەن شىقتى. 29 تونناعا جۋىق ەت جانە ەت-شۇجىق ونىمدەرى، 1،5 توننا بالىق، 130 مىڭ دانا جۇمىرتقا، 6 توننادان استام ءسۇت پەن ءسۇت ونىمدەرى، ۇن، كارتوپ، كوكونىس ءتارىزدى ۇزىن-ىرعاسى قىرىققا جۋىق ءونىم تۇرلەرى ۇسىنىلدى.

– جارمەڭكەدەگى ءونىمنىڭ باعاسى نارىقتىق باعادان اجەپتاۋىر ارزان، – دەيدى قالا تۇرعىنى ەسەنباي قونىسباەۆ. – ماسەلەن، سيىر ەتىنىڭ ءبىر كيلوسى 2 مىڭ تەڭگەدەن، ءسۇتتىڭ ءبىر ءليترى 200-250 تەڭگەدەن ساتىلدى. ال كارتوپتىڭ ءبىر كيلوسىن نەبارى 80 تەڭگەدەن الۋعا بولادى. قالا تۇرعىندارىنا كوپ-كورىم كومەك. ءارى-بەرىدەن سوڭ اۋىل ەڭبەككەرلەرىنىڭ قالا تۇرعىندارىنا قول ۇشىن بەرۋى ەل ىشىندەگى بەكەم بىرلىكتى كورسەتەدى. ىشكەن-جەگەن تۇسكە جەتپەگەنىمەن، ازىق-ت ۇلىكتىڭ باعاسى اسپانداپ تۇرعاندا، ارزان ونىممەن داستارقانىمىزدى ماي­لاعان ءسات ەسىمىزدە جۇرەدى عوي.

جارمەڭكەدە تۇرمىستىق تاۋارلار دا ساتىلدى. ەل ىشىندەگى قولونەر شەبەرلەرىنىڭ اعاشتان جاساعان ءتۇرلى بۇيىمدارى، تەرى جانە ءجۇن ونىمدەرى، ءتىپتى قالالىقتار ءزارۋ بولىپ وتىرعان وتىن، مال جەمى، ءشوپ تە بار. بۇل جولعى جارمەڭكەنىڭ قىراۋلى قىستىڭ الدىندا ۇيىمداستىرىلۋى حالىققا ءبىرشاما پايدالى بولعانى ءسوزسىز. تاعى ءبىر ايتا كەتەرلىگى، جارمەڭكەدە جۇرتقا ۇسىنىلعان ونىمدەردى دۇكەن سورەلەرىنەن كەزىكتىرە الماس ەدىڭىز. سول جاعىنان دا ۇتىمدى ءارى نارىق باعاسىنان 15-20 پايىزعا تومەن.

– وسى جولعى جارمەڭكەگە كەلگەن ادام­دار وتە كوپ بولدى، – دەيدى كوكشە­تاۋ قالاسى اكىمىنىڭ ورىنباسارى ازامات ىسقاقوۆ. – ال كەلە الماعاندار بولسا، الداعى ۋاقىتتا دا بىرنەشە وسىنداي شا­را وتكىزەتىنىمىزدى ەل ەسىنە سالعىم كە­لەدى. بارىمەن ءبولىسىپ جاتقان اۋىل شارۋا­شىلىعى قۇرىلىمدارىنا مىڭ العىس.

قوڭىر كۇزدەگى سۇرعىلت تارتقان كوكشەتاۋ اسپانىن شۋلى جارمەڭكەدەن بۋسانىپ شىعىپ جاتقان جان جىلۋى جىلىتىپ تۇرعانداي.

 

كوكشەتاۋ

سوڭعى جاڭالىقتار

قىرعىزدىڭ وڭىندەي...

ونەر • بۇگىن، 08:35

تاعى دا تاريف تۋرالى

ايماقتار • كەشە

قولدان شاپقان قوبىز

رۋحانيات • كەشە

كۇلاندا اپا

ەڭ قىسقا اڭگىمە • كەشە

الاش ات تاريحى

قوعام • كەشە

ءبىر ولەڭنىڭ تاريحى

ادەبيەت • كەشە

سۇلتانماحمۇت جەڭىسى

ادەبيەت • كەشە

دالا مەن دارىن

تاريح • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار