كوروناۆيرۋس • 02 قازان، 2022

ەلىمىزدە كوروناۆيرۋس جۇقتىرعاندار سانى ازايدى

47 رەت كورسەتىلدى

وتكەن تاۋلىكتە كوروناۆيرۋس ينفەكتسياسىنىڭ 43 جاعدايى تىركەلدى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz قر دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتىنە سىلتەمە جاساپ.

سونداي-اق 2 قازانداعى مالىمەت بويىنشا، 1 255 ادام كوروناۆيرۋس ينفەكتسياسىنان (–1 117+ جانە 138 كۆي-) ەمدەلۋدە، ولاردىڭ ىشىندە 134 پاتسيەنت ستاتسيوناردا، 1 121 ناۋقاس امبۋلاتوريالىق دەڭگەيدە ەم قابىلداۋدا.

«كۆي+، كۆي- شالدىققانداردىڭ اراسىندا: 3 ادامنىڭ جاعدايى اۋىر، 6 پاتسيەنتتىڭ جاعدايى وتە اۋىر، 2 ناۋقاس ءوجج اپپاراتىندا جاتىر»، دەلىنگەن ءباسپاسوز تاراتقان اقپاراتتا.

سوڭعى جاڭالىقتار

دوللار باعامى تومەندەدى

قارجى • بۇگىن، 16:10

ۇقساس جاڭالىقتار