قارجى • 29 قىركۇيەك، 2022

29 قىركۇيەككە ارنالعان ۆاليۋتا باعامى

43 رەت كورسەتىلدى

ۇلتتىق بانك 29 قىركۇيەككە ارنالعان ۆاليۋتالاردىڭ ورتاشا باعامىن ۇسىندى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي دەرەكتەرى بويىنشا دوللاردىڭ تەڭگەگە شاققانداعى باعامى - 479،39 تەڭگەنى، ەۋرو - 457،43 تەڭگەنى، رۋبل - 8،21 تەڭگەنى قۇرايدى.

استانانىڭ ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللاردى ساتىپ الۋدىڭ ورتاشا باعامى – 475 تەڭگە، ساتۋ – 479 تەڭگە.

ەۋرونى ساتىپ الۋدىڭ ورتاشا باعامى – 461 تەڭگە، ساتۋ - 467 تەڭگە.

رۋبل ساتىپ الۋدىڭ ورتاشا باعامى – 7،45 تەڭگە، ساتۋ - 7،65 تەڭگە.

الماتى قالاسىنىڭ ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللاردى ساتىپ الۋدىڭ ورتاشا باعامى – 477 تەڭگە، ساتۋ - 482 تەڭگە.

ەۋرونى ساتىپ الۋدىڭ ورتاشا باعامى – 457 تەڭگە، ساتۋ - 466 تەڭگە.

رۋبل ساتىپ الۋدىڭ ورتاشا باعامى – 7،3 تەڭگە، ساتۋ – 7،7 تەڭگە.

شىمكەنت قالاسىنىڭ دوللاردى ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە ساتىپ الۋدىڭ ورتاشا باعامى – 478 تەڭگە، ساتۋ – 481 تەڭگە.

ەۋرونى ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە ساتىپ الۋدىڭ ورتاشا باعامى – 457 تەڭگە، ساتۋ – 464 تەڭگە.

رۋبل ساتىپ الۋدىڭ ورتاشا باعامى – 7،55 تەڭگە، ساتۋ – 7،6 تەڭگە.

سوڭعى جاڭالىقتار

قىرعىزدىڭ وڭىندەي...

ونەر • بۇگىن، 08:35

تاعى دا تاريف تۋرالى

ايماقتار • كەشە

قولدان شاپقان قوبىز

رۋحانيات • كەشە

كۇلاندا اپا

ەڭ قىسقا اڭگىمە • كەشە

الاش ات تاريحى

قوعام • كەشە

ءبىر ولەڭنىڭ تاريحى

ادەبيەت • كەشە

سۇلتانماحمۇت جەڭىسى

ادەبيەت • كەشە

دالا مەن دارىن

تاريح • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار