مەديتسينا • 01 شىلدە، 2022

شەتەل ازاماتتارى مەديتسينالىق تەكسەرىستەن قالاي وتەدى

43 رەت كورسەتىلدى

نۇر-سۇلتان قالاسىنىڭ №1 قالالىق ەمحاناسىندا شەتەلدىك ازاماتتارعا 028-ۋ نىسانىنداعى «شەتەلدىكتىڭ، كوشىپ-قونۋشىنىڭ، ەڭبەكشى كوشىپ-قونۋشىنىڭ قازاقستان رەسپۋبليكاسىندا تۇرۋعا ىقتيارحات نەمەسە ازاماتتىعىن الۋ ءۇشىن دەنساۋلىق جاعدايى تۋرالى قورىتىندى» انىقتاماسىن الۋ ءۇشىن مەديتسينالىق تەكسەرۋدەن وتۋگە بولادى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

بۇل انىقتاما ەلىمىزدىڭ اۋماعىندا ۋاقىتشا تۇرۋعا جانە ەركىن ءجۇرىپ-تۇرۋعا رۇقسات الۋ ماقساتىندا، سونداي-اق قر ازاماتتىعىن الۋعا نيەت بىلدىرگەندەر ءۇشىن رەسىمدەلەدى.

ەلوردادا شەتەلدىك ازاماتتاردىڭ اعىنى جانە رەسەيدەن كوشىپ-كەلۋ بەلسەندىلىگى بايقالۋدا جانە بۇگىندە ولاردىڭ دەنساۋلىعى تۋرالى اقپارات بەرۋىنىڭ ماسەلەسى وزەكتى بولىپ قالا بەرمەك. كوپتەگەن شەتەلدىك ازاماتتار ەلورداعا تۋريست رەتىندە، ال كەيبىرەۋلەرى مۇندا جۇمىس ىزدەپ كەلۋدە. ولاردىڭ بارلىعى مىندەتتى مەديتسينالىق تەكسەرۋدەن ءوتۋى قاجەت.

ء«بىزدىڭ ەمحانا شەتەلدىك ازاماتتارعا مەديتسينالىق كۋالاندىرۋ ناتيجەلەرىن بەرەتىن مەديتسينالىق ۇيىمدار اراسىندا العاشقىلاردىڭ ءبىرى بولىپ بەكىتىلدى. مەديتسينالىق كۋالاندىرۋ ەرىكتى تۇردە جانە اقىلى نەگىزدە قامتاماسىز ەتىلەدى. ازاماتتاردىڭ ماقساتتارى ءارتۇرلى جانە مىندەتتى تۇردە ەڭبەك قىزمەتىمەن بايلانىستى بولماۋى مۇمكىن. ءبىزدىڭ مەكەمەدە پاتسيەنتتەردى قابىلداۋ دۇيسەنبىدەن جۇماعا دەيىن ساعات 8.00-دەن 16.00-گە دەيىن جۇرگىزىلەدى. ال انىقتامانىڭ قۇنى 3 700 تەڭگەنى قۇرايدى. ادەتتە، باسقا مەديتسينالىق ۇيىمدارداعى شىعىندار ءوز قالاۋى بويىنشا بەلگىلەنەدى جانە ءبىزدىڭ قۇنىمىزدان اسىپ كەتۋى مۇمكىن»، دەيدى نۇر-سۇلتان قالالىق №1 قالالىق ەمحاناسىنىڭ اقىلى قىزمەت كورسەتۋ ءبولىمىنىڭ مەڭگەرۋشىسى گ.ە. تۋرالينوۆا.

مەديتسينالىق كۋالاندىرۋ ءراسىمى كۇردەلى تەكسەرۋ ەمەس جانە مامان دارىگەرلەردىڭ (تەراپەۆت، فتيزياتر، دەرماتوۆەنەرولوگ، پسيحياتر-ناركولوگ، ينفەكتسيونيست دارىگەرى) تەكسەرۋىن جانە اينالاداعىلار ءۇشىن ينفەكتسيالىق اۋرۋلاردىڭ، ونىڭ ىشىندە ايتۆ ينفەكتسياسىنىڭ، ناشاقورلىق پەن تۋبەركۋلەزدىڭ قاۋىپتىلىگىن بولدىرماۋ ءۇشىن بەلگىلى ءبىر مەديتسينالىق زەرتتەۋلەردى قامتيدى.

شەتەلدىك تۇلعاعا جۇگىنۋ كەزدە تولقۇجات (جسن)، كوشى-قون كارتاسىن نەمەسە جۇمىسقا رۇقسات قاعازىن ۇسىنۋ قاجەت. ەمحانانىڭ تىركەۋ ورنىندا پاتسيەنتتىڭ مەديتسينالىق كارتاسى تولتىرىلادى جانە مەديتسينالىق كوميسسيادان وتۋگە مەديتسينالىق بلانك بەرىلەدى. انىقتاما 1 ايعا جارامدى.

تولىق اقپارات جانە جازىلۋ ءۇشىن نۇر-سۇلتان قالاسىنىڭ №1 قالالىق ەمحاناسىنىڭ CALL ورتالىعىنا حابارلاسۋعا بولادى – (8 7172) 39 99 78.

سوڭعى جاڭالىقتار

اباي مۇراسى اسقاقتادى

اباي • بۇگىن، 00:04

ۇلتتىق مەرەكە

اباي • بۇگىن، 00:02

ەت ماسەلەسىنە ەپ كەرەك

ەكونوميكا • بۇگىن، 00:01

ۇلت ۇستازى جانە باتپاقتى مەكتەبى

احمەت بايتۇرسىن ۇلى • كەشە

جاۋىنگەر جىر

تانىم • كەشە

تالانت پەن تاعدىر

ونەر • كەشە

شيپالى سۋلار شەجىرەسى

ايماقتار • كەشە

تاڭبالى تانىمى

تانىم • كەشە

تسيرك

ونەر • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار