قازاقستان • 13 ماۋسىم، 2022

قازاقستاندا اكۆامادەنيەت تۋرالى زاڭ پايدا بولادى

41 رەت كورسەتىلدى

ەكولوگيا، گەولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار مينيسترلىگى «اكۆامادەنيەت تۋرالى» زاڭ جوباسىنىڭ تۇجىرىمداماسىن ازىرلەدى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

زاڭ جوباسى جانۋارلار دۇنيەسىن قورعاۋ، ءوسىمىن مولايتۋ جانە پايدالانۋ سالاسىنداعى قوعامدىق قاتىناستاردى رەتتەۋگە ارنالعان، سونداي-اق قازىرگى جانە بولاشاق ۇرپاقتاردىڭ مۇددەلەرىن ەسكەرە وتىرىپ، جانۋارلار دۇنيەسى مەن ونىڭ بيولوگيالىق ارتۇرلىلىگىن ساقتاۋ، جانۋارلار دۇنيەسى وبەكتىلەرىن ادامنىڭ ەكولوگيالىق، ەكونوميكالىق، ەستەتيكالىق جانە وزگە دە قاجەتتىلىكتەرىن قاناعاتتاندىرۋ ءۇشىن ورنىقتى پايدالانۋ جاعدايلارىن قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان.

مينيسترلىكتىڭ مالىمەتىنشە، 2017-2021 جىلدارى قازاقستاندا 37 مىڭ توننادان استام تاۋارلىق بالىق ءوسىرىلدى.

جالپى قازاقستاندا 2018 جىلى اكۆاوسىرۋ ءونىمىنىڭ كولەمى بالىق ءوسىرۋ كولەمىنىڭ 10%-نان كەم بولدى.

سونىمەن قاتار ساراپشىلاردىڭ باعالاۋى بويىنشا اكۆاوسىرۋدى دامىتۋ الەۋەتى شامامەن 270 مىڭ توننا تاۋارلىق ءونىمدى قۇرايدى، بۇل حالىقتىڭ جان باسىنا شاققانداعى تۇتىنۋ دەڭگەيىن ددۇ ۇسىنعان كولەمدەرگە دەيىن كوتەرۋگە، سونداي-اق قوسىلعان قۇنى جوعارى تەرەڭ وڭدەلگەن بالىق ونىمدەرىنىڭ كولەمىن ۇلعايتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. بۇل ءوز كەزەگىندە سالىق سالىناتىن بازانى جانە الەۋەتتى ينۆەستورلار ءۇشىن سالانىڭ تارتىمدىلىعىن ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.

اتاپ ايتقاندا، زاڭ جوباسىنىڭ تۇجىرىمداماسى بالىق رەسۋرستارىن كوبەيتۋ ءۇشىن قامتاماسىز ەتۋگە ارنالعان ينفراقۇرىلىمدىق وبەكتىلەر رەتىندە اسىل تۇقىمدى جانە سەلەكتسيالىق-گەنەتيكالىق ورتالىقتار قۇرۋدى قاراستىرادى:

  • عىلىمي-زەرتتەۋ ۇيىمدارىمەن بىرلەسىپ، بالىقتى تاۋارلىق ءوسىرۋدىڭ جاڭا تەحنولوگيالارىن ازىرلەۋ بويىنشا عىلىمي-زەرتتەۋ جۇمىستارىن جۇرگىزۋ;
  • عىلىمي-زەرتتەۋ ۇيىمدارىمەن بىرلەسىپ تازا بالىق جەلىلەرى مەن تۇرلەرىن ۇستاپ تۇرۋ، سونداي-اق قازاقستاننىڭ كليماتتىق جاعدايلارىنا بەيىمدەلگەن جاڭا تۇرلەردى شىعارۋ بويىنشا اسىل تۇقىمدىق جانە سەلەكتسيالىق-گەنەتيكالىق جۇمىستار جۇرگىزۋ;
  • جاساندى تۇردە ءوسىمىن مولايتۋدىڭ جاڭا تەحنولوگيالارىن ازىرلەۋ، قورعالاتىن بالىق تۇرلەرىنىڭ انالىق-جوندەۋ تابىنىن ۇستاۋ;
  • جوعارى ساپالى بالىق وتىرعىزۋ ماتەريالىن ءوندىرۋ جانە ونى بالىق شارۋاشىلىعى سۋبەكتىلەرىنە وتكىزۋ;
  • بالىق شارۋاشىلىعى سۋبەكتىلەرىنە ءبىلىم بەرۋ جانە كونسۋلتاتسيالىق قىزمەتتەر كورسەتۋ.

بۇدان باسقا عىلىمي جانە كادرلىق قامتاماسىز ەتۋ، نورماتيۆتىك-قۇقىقتىق بازانى دامىتۋ كوزدەلەدى.

قۇجات جوباسى 2022 جىلدىڭ 1 شىلدەسىنە دەيىن اشىق نقا سايتىندا ورنالاستىرىلعان.

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار